RS 2

XXXV (;rSTAV OLIN IN MKMOHIAM CAMilruin, i den riillej,'rini,'s.sal vars nlsniyeknini^ besliiinls av den konsliilskande riksdrotsen .Maij;nus (lalnael (ie la (iardie. Den nåddes ieke liingre av nåi^ra akler 1'rån Ri^'a och Reval. vilkas stora oeh vikli£,'a sladsdi>inslolar iiven el'U'r lillkoinslen av Dorpals hovriill lortsall all lyda under hovriillen i Sloekholin. 1'ånellerlid ITu'- hlev Svc‘a hovriiti rikels sliirsla domstol oeh kom oekså alllmer all I'ramsla som den triiinsla jilantskolan riir landets domare oeh höi^re ;iml)elsm:in. Oekså IVir den un^^e notarien Olin hitr det ha varit en imponerande anhliek, n:ir han l'(■)rsta i'diii^'en vid (ippnandel av en hovriitissession slod oeh trän^Hles hland de yngsta Hingst ned vid diirren i Stora Rummet oeh i det hlå serafimerskimrel Irån viiggarnas presidenlportriitl såg upp mot det långa domhordet oeh de många kring delta sittande hovriillsråden. 1 det perspektiv som då erhjcul sig såg han med lankeväekande tydlighet hur de som sutlo nederst iinnu voro ungdomliga, medan ansiktena hlevo alltmer märkta av tiinkande. hjässorna allt gråare, ryggarna alltmer hiijda allleriersom hlieken gled 1'ram mot presidentens stol under dess haldakin vid hordels (ivre iinda. De äldsta hovriitisråd, med vilka Olin i tjänsten fick att giira, voro födda j)å 1880talet oeh dessa i sin tur hade i sin ungdom t jänstgjort under hovriillsråd. hidda på 179()-lalet. Delta i och IVir sig hanala jiåpekande anger likvid rytmen i generalionsviixlingarna i ett kollegium sådant som en svensk hovrätt oeh därmed även den viktigaste fiirulsiittningen hir vidarehirandet av dess traditioner, vilket till (iverviigande delen sker på nuinlhg väg. Aven Olin skulle, som vi redan sett. från sin jilals nere vid diirren så småningom avancera till kretsen av divisionsordfiirande (iversl vid hordel. Xiir en gång på Olins iildre dagar en profan och okunnig person råkade titulera honom hovrätisnolarie i stället fiir hovriitlsråd. liir Olin ha upplyst vederlxirande om alt delta gjorde en viildig skillnad, densamma som mellan en korpral oeh en general. Delta lilla citat speglar en ståndskiinsla. som otvivelaktigt kännetecknade Olin. men vari främst får inliisas ett starkt medvelande om domarkårens ansvarsfyllda och upphcijda funktion i samhiillel. \ä'il torde del om Olin kunna sägas alt han var en stark jiersonlighel. vars idveckling mestadels hestämdes av hans eget väsens

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=