RS 2

XXXIV STU111-: PETRKN iilreclning genom professor Tliyrén. lui fr)ljci av denna sakernas nya viindning var alt Olin komall återinträda i tjänstgöring i Svea liovrätl. Xär Olin återvände till Svea hovrätt, skedde delta sålunda efter en mångårig frånvaro för olika lagstiftningsarbeten, under vilka han halt att intränga i en rad centrala juridiska frågeställningar. Det var hiljaktligen med än ytterligare nppövat skarpsinne och hirdjiipad liirdomsom Olin återgick till sin domargärning. Denna och .Svea hovrätt blev han därefter trogen, till dess han 19öä med pension avgick .som hovrättsråd och divisionsordförande. Utan tvivel var Olin varmt fästad vid Svea hovrätt och hela den livsstil, som denna gamla domstol grundläde hos de sina. I mycket har denna yrkesmiljö) under senare år förändrats, hl.a. till foljd av hovrättens uppdelning och rältegångsreformen. andra i tiden verkande krafter all fiirtiga. Ännn när Olin inträdde i hovrätten och under många år diirefler rådde emellertid i denna en alldeles speciell atmosfär, vars komponenter delvis gingo mycket långt tillhaka i tiden och vilken därhir niåsle ha tilltalat Olins historiska sinne. lillt av hans lärda sidoinlressen gällde f.ö. just Svea hovi'iitls historia, vilken han en tid umgicks med planer på att skriva. Det var nn heller icke någon helt vanlig överrälts historia som del här gällde. Framsj)rnngen nr riksstyrelsens mitt. hade .Svea hovrätt ända fram till den stora slottsbranden varit bofast inom gamla Tre kronoi's murar och hart när dagligen stått i kontakt med de centrala skeendena. Ännu fiirnimmes sålunda i ])rotokollen ekot av sahilskolten från slottstornets kanoner, när de tillkiinnagåvo främmande sändebuds förestående landstigning, därmed även givande tecknet till hovrättens ledanuiter alt gå ned till hryggan för alt förläna mottagandet tillbörlig solennilet. Över .Stockholms Brygga inkommo också med utländska köpmän nya slags växlar och kontrakt, som icke minst genom hovriillens fth'- medling mäktigt påverkade den inhemska rättsutvecklingen, liksom (iverhuviidtaget rättens växt inom den nnga svenska stor makten i h()g grad är att föira tillhaka j)å hovriittens insatsei'. Lärdom och kvickhet stämde niiite vid dess domhord. runt vilket snitil många miin med namn. tillhiirande vår historias främsta. Tre Kronor sjiink i aska och grus. Också det svenska stormaktsväldet shirlade samman. Hovrätten sall icke längre intill maktens

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=