RS 2

XXVIII STURK PETRKN Onisliiiulii'holerna ville enielleiiid all del arbele. Olin koin all nedliigga på all liirbereda en lai^slillninf^ oin slillelser. blev av mindre onilallning än som Irån biirjan kiinnal viinlas. loir nlredningsarbelels bedrivande belanns luidi^d all la lilli^åiiif lill nyare slalistik anj^niende landels stiftelser iin som dittills fiirelåg, oeh det nppdro^'s ål statistiska eeniralbyrån att framskaffa sådan. Samtidigt blev Olin tagen i anspråk för ett annat uppdrag, oeh hans arbele med f(")rberedandet av lagstiftning om stiftelser kom alt vila. Xiir dårefter den av Vhorsson såsom finansminister giMiomdrivna nedskärningen av kommitté- och nfredningsväseiuhå i november 19212 liirelogs. fiirklarades även Olins sakknnnignp])- drag belniftånde stiftelserna slnflVirl. i oeh med att han avläinnade ett av honom på grundval av 19011 års kommittébetiinkande ntarbelal f(■)rslag till lag om offentligen erkända stiftelser. Det av Olin (iverlämnade utkastet kom sedermera till användning vid niarbelandet av den proposition till 1929 års riksdag, genom vars antagande den alltjiimt giillande lagen om tillsyn (iver slillelser kom till stånd. Denna lagstiftning läckte, som redan av lagens namn framgår, ett mindre område iin Olins utkast, i det lagen inskriinker sig till alt anordna kontroll (iver stiftelserna och icke upptar andra civilriiltsliga besliimmelser iin son\ stå i omedelbart samband diirmed. Också i sitt sålunda beskurna skick har lagen emellertid kunnat tillgodogiira sig frukterna av Olins arbete, iiven om den icke i alla hiinseenden utformats i (iverenssliimmelse med hans intentioner. l liiver vad nn beriirts kom Olins vunna IVirfrogenhef med stiflelsernas problematik lyviirr icke all avsiitla några spår i den juridiska litteraturen annat iin i den fiirlälade formen av en arlikel omstiftelser i Nordisk Familjebok, andra upplagan. Till denna artikel finnes emellertid alltjämt anledning att hänvisa den IVir ämnet intresserade. .\lt Olins insats bir en lagstilfning angående stiftelserna lick begränsas sammanhiiligde. som i det biregående omnämnts, med alt han blev anlitad för ett annat uppdrag. Detta bestod i alt Olin 191() utsågs till ledamot av den då tillsatta sirafflagskommissionen och tillika birordnades till dennas sekreterare. 'rillsättandet av 1919 års slrafflagskommission betecknade det avgiirande steget vid inledandet av det stora, i etapper fortskri-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=