RS 2

XXIX GUSTAV OLIN IN MEMORIAM (hmdo och iiiiiui icke avsliihide reforniarhele, varigenom 18()4 års strairiag liåller j)å atl avUisas av en modernare lagslillning. Kommissionens uppdrag heslämdes till en hiirjan sålunda all den hade all i anslnlning lill ell av prolessor 'I'hyrvn 1'ramlagl liirheredande nlkasl lill slralllag. allmiinna delen, avgiva yllrande nirande hnvndgiTmd(*rna l(")r en ny slrai riagslitlning. Däreller l'(')r:indrades npptlragel 11)19 lill all gälla avgivande av liirslag lill laglexl jåmie moliv rörande de ämnen, som hille inom slralTlagens allmänna del. 'Tillika Tiireskrevs all lorslagel lill laglexl jiimle moliv skulle inom kommissioiuMi niarhelas av ell siirskill arhelsnlskoll. vars fiirslag skidle nndersliillas kommissionen IT)!' pnivning och godkännande. Della nlskoll heslod av kommissionens ordlVirande. presidenlen HerndI llasselrol, prolessorerna 'Thyrén och Kallenherg. Olin och hiiradsluivdingen Åkerman. Olin kom sähmda här i nära samarhele med Ivä av sina lornlvarande akademiska lärare. 'Thyrén och Kalleidierg, varjämle han i denna krels älerfann även sin lidigare kollega vid l(')rrallandel av promemorian om arhelsavlal. Åkerman. Resnllalel av arhelsniskollels och kommissionens arhele l'(■)religger i den senares 19‘JÖ avlämnade helänkande. innefallande l(')rslag lill slrafflag, allmänna delen, saml lill lag angående villkorlig frigivning. Hland reservalioner. som fogals till helänkandet, märkes en längre sädan av Olin. lÅi nlförlig framställning av hnvndinnehället i belänkandet liksom i den egna reservationen har Olin lämnat i den stora artikeln »Den svenska strafflagsrevisionen» i Svensk Jnrisltidning 1924. Slrafflagskommissionens verksamhet fär ses i sammanhangmed det nydaningsarbele inom slraffrälten, som vid 190()-talets början pågick inom elt stort antal europeiska stater och som gav upphov till en rad nya strafflagar, hl.a. i vära nordiska grannUinder. Den svenska strafflagsrevisionen inordnar sig som elt led i denna stora reformrörelse. \'id behandlingen av hela raden av siraffrällens grnndfrägor angående lillräknelighelen, försöksläran. fleres delaktighel i hroti, reaktionssyslemet o.s.v. hade slrafflagskommissionen f(")ljakUigen alt lillgodogTira sig hela den rika nlländska speknlalionen i dessa ämnen och mot bakgrunden därav finna fram till sädana ir)sningar. som hiist kunde anses liimpa sig fTtr vära f(’)rhäl la liden. Della gi')!' kommissionens betänkande lill en liTigsl intressant liis-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=