RS 2

XXVII GUSTAV OLIN IN MEMORIAM iirbelsrättsliifa skriltor, till vilka uUiver de i det föregående omnämnda även är alt räkna det 1911 utgivna arbetet »Kollektivavtalet i den utländska lagstiftningen», utgöra en högtstående juridisk läsning och maste sägas i värt land förläna sin författare ställningen av en klassiker på detta viktiga område. Arbetsriillen blev emellerli<l icke del enda område, inom vilket Olin kom all lagas i anspråk för lagstiflningsarbele. I februari 191') birordnades han sålunda all inom justitiedeparlemenlet biIräda vid fortsall behandling av frågan om lagsliflniug rörande stiftelser. Också detta var ett av lagstiftningen oberört område, på vilket under den niirmast föregående tiden behovet av en rättslig reglering gjort sig alltmera känt. siirskilt i fråga om åstadkommandel av en kontroll Iran del allmiinnas sida (Iver stiftelsernas fitrvallning. andra sidan var lagstiftning på delta område en (imlålig fraga. etiersom här. för alt tala med Nils .\lexandersous ord i lagrådet 1929. var fråga omen verksamhet ulanblr den egenlliga samluillsorganisationen, vars drivkraft är lusten alt oegennyttigt och vederlagsfrill g(')ra en fri insats fih' allmänt viil inom en sicirre eller trängre krets, och att av denna dess natur följer en (imlålighet bir reglemenlering uppifrån, som liiti kommer den goda och glada viljan all IVirbyfas i olust. \'id Olins tillkallande fiirelåg i ämnet bl.a. ett kommitIf'beliinkande av 19()il. innefattande förslag till lag omoffentligen erkiinda stiftelser. Olins uppgift blev närmast att överse och omarbeta detta lagIVirslag. lip[)draget var av ett slag som måste antagas ha i luig grad tilltalat Olin med dennes vetenskapliga läggning och sinne bir de historiska sammanhangen. Besliinnnandet av sjiilva st iflelsebegrej)pel, studiet av de olika slags stiftelser, som vunnit insteg i vårt land, och inpassandet av dem i vår privatriitts alhniinna system, allt delta var ju ägnat all verka tilldragande på honom. \"ad som siirskill måste ha intresserat Olin ;ir de m()jligheler stiftelsen frambu' varje annat av |)rivatr;iltens institut erbjuder den enskilda miinniskan. när det gäller alt sörja b")r att ändamål, som hon finner angeliigna. bli tillgodosedda in i den avlägsnaste framlid. Sedermera ha ju också Olin själv och hans maka genom alt grunda vårt institut ujiprällal en stiftelse, kringgärdad av de omsorgsfullast ullänkla garantier bu’ alt den allt framgent oberoende av tidernas omskiflelser skall kunna fortsätta all verka i stidarnas anda.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=