RS 2

XXIII GUSTAV OUN IN MEMORIAM mask' heklai'a all deii insikl i ämnel som deras studier i della kirskariat dem Scilunda ieke 1'iinne någon användning, dddningen uttalade däreller farhågor fiir all, med den sammansiillning kommittén erhållit, dess arbete komme alt drivas idan den målmedvetenhet som endast klara principer fiirmådde skänka. 'Fy skidle kommittén kunna komma alt arbeta efter sådana, måste den l)()rja med en principdebalt, men för alt denna skulle bliva idliimmande och sålunda bilda grundvalen för detaljarbetet fordrades utan tvivel att inom kommittén funnes någon eller några, som genom sin sakkunskap kunde framlägga frågans kärnpunkter och framställa principer till diskussion. Alltkir ofta hade det visat sig alt de av en fråga omedelbart intresserade parterna Irots god vilja att uppnå enighet icke lyckats biirmed, emedan de så alt säga talat olika språk och därför icke förstall varandra. Då hade den opartiska sakkunskapen uppträtt som tolk och med förvånansviird lätthet ställt saken till rätta. Dessa synpunkter få nog tillerkännas ett icke ringa mätt av allmängiltighet, när det gäller lagstiftningsarbete under medverkan av därav berörda intressegrupper. 1 sina farhågor angående resullatel av arbelsavtalskommitléns arbete blev tidningen i alla händelser sannspådd. Kommittén kom nämligen icke att slutföra sitt uppdrag. Den var iinnu fcirsjunken i sina (iverläggningar, när storsliT'jkens stormvind sommaren 1909 blåste genom landet, (ävilministern, som nu var Hugo Hamilton, avlät i augusti en skrivelse till kommittén, vari framhölls alt fiirhållandena på arbetsmarknaden gjorde det i hiig grad (inskvärt att kommitténs uppdrag så snart som miijligl fiirdes till slut, så alt förslag till lagstiftning på del med uppdraget avsedda området kunde föreläggas 1910 års riksdag. Fiiljaktligen anhiille ministern om meddelande huruvida icke kommitténs arbete kunde så påskyndas, alt dess betänkande ocb fiirslag kunde ingivas senast den 1 november 1909. Kommittén fiirklarade sig ur stånd all avgiva något betänkande inom den angivna liden. Regeringen upplöste då kommittén i mitten av seplember ocb uppdrog at justitiedepartementet alt fullfiilja utredningen. 'IMU bjälj) härvid hade kommittén likväl kunnat avlämna några nakna lagutkast. Kommitténs sekreterare Leijonhufvud tillkallades också f(‘)r all inom departementet jämte revisionssekreleraren Herman Falk biträda vid det fortsatta arbetet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=