RS 2

XX STUKK PKTUKN l)enägen atl (herse nied all elt stalsrad iillalado så vårdshisl som .luhlin liär i,'jorl. Icke endast den lil)erala och den socialdemokratiska pressen krävde hans avgång. Även luigertidningar gåvo uttryck åt den uppfattningen att vad som IVirevarit gjorde det luklvändigt att Jidilin lämnade regeringen. 'Fill belysning av hur man på den liden såg på hithiirande hireleelser hirtjänar måhända att anhiras en ledare i Svenska Dagbladet den 14 november 1907. Ilåri konstateras atl Jidilin nijt en sådan svaghet i sin uppfattning av sitt ämbetes vårdigbet och ansvar att det maste väcka hirvåning. Därefter fortsätter tidningen: »Medan hr Jidilin ännu var rektor i Skara, sades det att hans allmänna duglighet gjorde honom lämpad hir hiigre upiigifter, och det menades att under hans bonjour satt en blifvande landshöfding i Mariestad förliorgad. Nu har hr Juhtin priifvats i de hiigre ujipgifterna. och med den uppfattning som nu fiir tiden gör sig gällande om reträttplatser, har man anledning antaga att han, när hans stund kommer, icke skall frän taburetten falla ned i en biifdingefätiilj i landsorten utan återvända till sitt kära Skara. När ban sedan räknar bland sina stora minnen sejouren vid Mynttorget, skall ban dock, med tanken pä bvad som varit ocb det som iir, kunna säga: del är trefligare att vara den fiirsle i stadsfullmäktige i Skara, än att sitta som chef fiir civildepartementet, ty väderleken pa hiijderna är sådan atl det går en som de gamla afgudabilderna: glansen fiirsvinner och endast materian blir kvar.» Slutet pä aftaren blev att Juhlin i biirjan av december 1907 fick avgå som civilminister. I sina 1928 utgivna Minnen har han till eftervärlden lämnat sin skildring av förloppet. Det heter där att regeringen icke velat tillsiitta en kommitté fiir behandling av den sociala stridsfråga, det här gällde, utan avsett alt på ett fiirlieredande stadium undersiika frågan sådan den låg till i utlandet och i Sverige. Därför hade beslutats att låta ett par personer fiirberedelsevis studera frågan och konfidentiellt behandla den samt framlägga sina undersökningar och tankar i en direkt till civilministern inlämnad promemoria. De utsedda, två jurister, hade tydligen gjort klart fiir sig, förmenar Juhlin, att nu vore iigonblickel kommet fiir dem. då de kunde göra sig märkvärdiga och genom atl laga ett stort steg till vänster öppna fiir sig miijligheten att kliva in i en kommande radikal eller socialistisk regering. Kn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=