RS 2

XIX (il'STAV OLIN IN MLMORIAM uliu’lH'tas nagoii redogcH'elso t'()r iilläiidsk lai^slitlnini,^ i iiiniud tdler aft L’t'iioni deras iiirsorj^ skulle, såsom.luhlin uttryckt sii,L »samlas» vad som i Sverii,f(' t'<)rekommit i saken, 'rvärtom hade i slutet av 19()() utredninf^smiinnen avlordrats ett »proi’ram», och ett sådant hade av dem även avi,Mvils i en till statsministern i slutet av januari eller hörjan av fehruari 1907 iui^iven skritt. A’id denna hade varit loi^ade de .‘10 IVirsta sidorna av promemorian, vilka då tiirelei^at i tryck. I slutet av' skritten hade utredningsmännen anmält sin avsikt att vid sitt hlivande utlåtande l’oji;a en redo;4<’)relse hir d(Mi utländska lai^stittnini^fen. Initiativet härtill hade sålunda utj^ått från drm. \‘arken da eller senare hade del varit tal om nåj^ot samlande av vad som i Sverige fcirekommit i saken, ehuru utredningsuhiunen det oaktat i promemorian sammanf(")rl några anleekningar jiimviil r(‘)rande denna del av ämnet. Härefter sammanfattar Olin situationen sålunda: »Det har därf()r i h()g grad hirvånat mig att nu erfara, att henirda (»fversikt af den utliiudska rätten samt samlandet af svenskt material skulle hlifvil hidvudsakeu af vårt arbetsresultat, .lag är diirhir mest höjd f()r den tVirmodan, alt Stockholms Dagblads referat af dess medarbetares samtal med civilministern i denna ]nmkt heror ])å ett misstVirstånd. Skulle så ej vara fallet utan min kamrat och jag hal va missuj)pfatlat det oss gifna uppdrag, kan jag ej nogbeklaga, att den instruktion som nu efter uppdragets afslutande kommit oss tillhanda genom Stockholms Dagblad, ej delgifvils oss redan luisten 190(5. Vårt arbete skulle i så fall halva hiigst betydligt reducerats och. efter hvad jag nu finner, äfven hlifvit tacksammare.» Detta Olins inliigg framkallade icke någon dementi från .Tuhlins sida av innehållet i intervjun med honom, varmed fick anses stå fast att .luhlin verkligen uttalat sig på sätt som stått att läsa i .Stockholms Dagblad. Kn jäinfiirelse mellan å ena sidan .luhlins uppgifter samt å andra sidan Olins fiirklaring och själva det yttre händelsefr)rloi)])el kring promemorians tillkomst kunde icke rätt giirna medgiva nagon annan slutsats än att Olins version var den riktiga och att .lidilin genom sitt framträdande i regeringsorganet gjort ett fciga elegant Icirstik att blanda hort korten. Diirmed (iverflyttades emellertid jnessdiskussionen från att giilla promemorians innehall till all behandla vad som kom att heniimnas skandalen .luhlin. Den allmänna o]nnionen visade sig icke

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=