RS 2

XVI STURE PETRÉN av delta slag. Själv har Olin på tal om drottning Kristinas straitordning av l(i58, vilken är signerad av Stiernhöök. uttalat att i dess avfattning ])å ett välgörande sätt framträder den vetenskapligt skolade juristens realistiska åskådning. Samma omdöme frestas man uttala om den nu ifrågavarande promemorian, vid vars tillkoinst Olin torde ha varit den somhuvudsakligen fint pennan; fih' den som är förtrogen med Olins skrivsätt är det i alla hiindelser svårt att komma till någon annan slutsats. De tankegångar åt vilka promtTnorian ger uttryck fingo emellertid ett kyligt mottagande inom den 1907 sittande ministären Kindman och alldeles särskilt hos civilministern Juhlin. Ktt visst dunkel omgav till en biirjan de omständigheter under vilka promemorian hlev diariefiird i civildepartementet. Den synes ha ingivits till departementet den ‘28 oktober 1907 men finnes icke diarieförd förrän den 1 november, vilket i varje fall i vänslerpressen ansågs spegla en Jidilins ursprungliga önskan att undanhålla promemorian offentligheten. Emellertid blev. efter det att promemorian avlämnats men innan den diarieförts, ett referat därav genom Svenska Telegrambyrån distribuerat till tidningarna, av vilka (uUeborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning den 29 oktober inneh()ll en särskilt utförlig redogörelse för promemorians innehåll. I de liberala och socialdemokratiska tidningarna blev den sålunda bekantgjorda promemorian fiiremål för gillande omdömen, och den förklarades vila på en vidsynt socialpolitisk åskådning. I en ledare av Hjalmar Branting i Socialdemokraten den 80 oktober underströks bl.a. med tillfredsställelse att promemorian avvisade alla tankar på en tvångs- och strafflagstiftning inom arbetsrätten och i stället, såsom socialdemokraterna alltid gjort, hänvisade till en naturlig utveckling av arbetsavtalets eget innehåll. Högerpressen åter utgö)t sin vredes skålar över promemorian. På det hållet kunde man sålunda få läsa att den snarare såge ut att vara tillkommen i Folkets Hus än i Kungl. Maj:ts kansli och alt så gott som alla de synpunkter som de båda författarna utvecklat ingenting annat vore än ren och oförfalskad socialism. De hade. hette det. förordat skydd åt den socialistiska vålds- och inpiskningspolitiken. när deras uppgift tvärtomvarit att finna en regulator mot denna. Medan denna pressfejd pågick, framträdde Juhlin i en intervju

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=