RS 2

XVII Cil'STAV OLIN IN MHMOKIAM i Slockholnis I)a;4l)la(I. Delia regerini^eu näislaeiule origan meddelade deii 1 november all en dess medarbelare iipi)sr)kl eivdminislern bn- all (Tlara någol närmare om promemorian. Diirvid hade denne, enligl vad tidningen uppgav, pa Iräga huruvida promemorian horde upplät tas såsom innehållande regeringens sliillning s\ arat nej. med tilliigg all de i promemorian idlaladeåsikterna helt oeh hallet linge slå bir birbdtarnas egen riikning. Därefter fidjde ell utlalande av .luhlin. enligt vilket Olins oeh Åkermans upixlrag endast innefattat "all idarheta redogcirelse bir ulliindsk lagstiftning på ifrågavarande område och samla hvad som i vårt land birekommit i saken samt diirefler lemna en utredning (dver hith(")rande budiållanden.» Meningen hade, förklarade Jidilin vidare, endast varit att. innan en siirskild kommitté lillsalles bir ularhelande av lagstiflningsbirslag i iimnel. man skulle ha undangjort den ulliindska historiken bir att bespara kommittén delta arbete, som vore mycket krävande, enär det medbirdeett vidlyftigt studium av utliindsk lagstiftning, kommiltébirslag m.m. Det hade alltid, framludl .luldin slutligen med obirtydhar adress till promemorians bufallare, varit regeringens mening att i denna kommitté skulle insättas m;in med f)r(iktisk erfarenhet på de områden, vilka deras lagstiftningsförslag skulle avse. Den kring promemorian uppkomna diskussionen biranledde Olin att i två hänseenden framtriida inbir offentligheten med tillrällalägganden. Till en Ixirjan hade han att värja sig mot antydningar i luigerpressen om att pid)licerandel av innehållet i den icke diariebirda promemorian skulle ha arrangerats av dennas författare. Sedan Olin inf()r en medarbetare i Svenska Morgonbladet birklarat sig slå alldeles främmande ftir promemorians offentligg()rande, inneh(")ll tidningen den dl oktober 1907 en ledare under rid)rikeu »Historien om en promemoria. En indiskretion.» Häri gjordes gällande all promemorian icke inlämnats till civildepartemenlel ulan till statsradel .luhlin, från vilken den icke idlämnats. Tidningen fritog emellertid Olin fran misstanken bir all ha gjort sig skyldig till den indiskretion, varigenom promemorian således enligt tidningens u])pfaltningkommit till allmänhetens kiinnedom. Därefter slutade ledaren sålunda: »Herr Olin har bir oss framhållit, all promemorian icke är en offentlig handling, hvarbir det är IVirklarligt, alt han torde beklaga, att densamma likväl hlifvit II

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=