RS 2

XV (iUSTAV OLIN IN MEMORIAM (‘)kad slyrka och 01111:111111111* icke bloll i de slora iiidustriliiiidi'nia iilaii även lios oss. leke iioi* iiied all kolleklivavlaleii allljäiiil iikades i aiital, iitaii liiiiid i hand därmed i*inge även en strävan all giva deni ell :illl rikare inneliall, sa all alia Iciiie- oeli arbetsvillkor giaioiii deni erliiille sin rei*lerini*. Diirii^enoiii hade de kollektiva avtalen koiiiiiiil all i allt sti'irre iilslräekiiin^ (iverlai*:! 11 pp;*!tier, soiii riilleligen lillhiirde sl:ilens soeiala lai^stil'lning. I'lider alia 0111släiidii^beter iiliivade del kollektiva rei^leraiidet av arbetsavtalet ( It sa b(‘släiiiiiiande int'lylande p:i liela lolkluisballniiii^en alt lagsliflningeii ieke liiiigre kiiiide dröja all upplaga kollektivavtalet till lieliaiulling. Soiii (Ml griindprincij) l'(■)r den blivande lagstil'tningen tinner pronieniorian biira faslslas all kollektivavtalet skall iiga bindande vcM'kan tVir :illa arbetsgivare oeli alia arbetstagare, vilka anlingen vid dess ingående lilllnlrde eller sedernier:i iniräll uti en i avtalet delt:ig:nide sinnnianslulning. 1 lagen borde siilnnda inga ett uttryckligt sl;idg:mde 0111 ;dt. diirest individuella :n'bels:ivl:d nielhni persoiKM-, vilk:i vore skyldig:i :dt ställa sig ett kollekliv:ivl:d till ellerrättelse, inneludle ntlaslelser som slrede mot kolleklivavt;del, dessa nll'äsl('lser skulle sakna giltighet oeli i stället kollekliv:ivl;dels uiotsv:(nnide besliimmelser lända till efterrättelse. k'r;nnb:dlas imi vidare även den sliindpmikt pronieniorian inl:ir till den vid denna lid livligt onislridd:i frägan huruvida arbel:iriia :ivt:dsv:igen skulle kumui ästadkomma en skyldighet för :nbelsgiv:irn:i att eiukist :msl;ill:i org:niiser:Kl arbetskraft. Pronienioriini sysselsiill(M’ sig ing:iende med deniui fräga och kommer till del resnll:del :dl del ieke föreligger nägon anledning fiir l:igstifl:iren :ill tVirbjnda dylik:i s.k. organisationsklansuler. 1 de nu angivin» liksom i åtskilliga andr:i hänseenden förordar pronieniori:m l(‘)sning:n', vilk;i två decennier sen:ire koninio all liiggas till grund fclr den d:i omsider genomf(")rda bigstiftningen oeli kring vilk:i sed:ni dess icke rått nagon strid. rimärkande fclr pronieniori:ni är :dl den icke stelt fidjer någon viss teoretisk begreppskonslriiktion av dem som nlbikbd sig beIriiflande kollekliv:ivt:dels indur och verkningar. I stället (återslräv:ir den :dl. obimden :iv siidana konslrnktioner. genom en serie konkret:! regler jiå ett s:i praktiskt tillfredsslälhnide sätt som ni(")jligt l(”»s:i de olik:i frågor som instälki sig vid en higstiftningsnpjigift

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=