RS 2

139 I)C)MB(k:KKK rÖH SAVOLAX I.'):.!) OCH gräiisbestänmingar mellan de olika byarna.^ Delta är såtillvida rikti^d som det med säkerhet inte nir si^' om någon såsom kopia bevarad dombok. Dateringen bygger emellertid på en uppgiCt i 1 lansens »Bidrag till Finlands historia», där Iryekiel torde nireligga. Uppteckningen härstammar i stället dels från KiOO-talet, dels från 17()()-lalels biirjan.'’^ Mot antagandet all boken nedleeknals i |)rakliskl syfte kan man även invända att inga spår efter den finns i något kameralt dokument. Med hänsyn till dessa 14()0-talsskrifter kan det förefalla som om dombiieker från 15()()-talets milt inte nr tidssynpunkt vore särskilt märkliga. Men icke förty tilldrar sig Savolax domb()eker 15Ö9 oeh 15Ö1 —1565, publicerade av Finska riksarkivet 1954, speciellt rätlshistoriskt intresse. Dessa protokoll, som slår medeltiden ganska nära, är nämligen (förutom ett dombrev nlfärdat 1526 av ståthållaren på ^äborgs slott greve Johan av Iloja**) de äldsta bevarade dokument som behandlar Savolax riittsväsen. Från medeltiden finns inga spår av någon dombok eller ens ett enstaka dombrev. 1’inska Historiska Samfundet beslöt år 1936 all publicera Finlands iildsta domböcker, men (iverlät senare arbetet ål Finska riksarkivet. Den 1954 utgivna volymen är ett resultat av delta initiativ och är den fiirsla i en planerad serie dombiicker från Savolax. Så småningom skall samtliga bevarade doml)()cker från liden hire Äbo bovrätts grundläggning 1623 utges av trycket. Det är givetvis av största intresse att detta material giirs tillgängligt da bittills endast spridda delar av de arkiverade biiradslings- |)rotokollen finns utgivna av Hausen i ovannämnda arbete från slutet av 18()()-lalet. I fiireliggande volym har Firinen handhaft d(‘l egentliga redaktionsarbetet samt författat inledningen och uppgjort registren. Pirinen har tidigare genom ett flertal uppsatser, bl.a. i Historiallinen Aikakauskirja 1945 och 1947 dokumenterat sig som i-n framstående kännare av äldre fiirhållanden i bänland, varbir de av honom här framlagda umlersiikningarna iir synnerligen viirdefulla. ' AliiKiiiisl a.il. sid. 7. ■’ I’iriiuMi il.a. sid. (hS. ^ l)i)inl)iH-kor .Savolax löö!) otdi lödl Ulgivna av 1'iiiska riksarkivid. ri'dif'erado av Kaiiko Pirinen. Helsingfors 197)4. Sid. \X^’.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=