RS 2

DOMBOCKER FOR SAVOLAX 1559 OCH 1501 1505 AV JuR. Stud. PATRIK EXCKKLL ITIT ANMÄRKNINGSVÄRT FAKTl’M beträffande de äldsta kända svenskspråkiga häradstingsprotokollen är att sä mänga av dem härstammar frän Finland. Älla bevarade dokument som rör 1400-talets rättsskipning är sålunda finländska, medan de äldsta kända rikssvenska protokollen är frän förra hälften av 1500-lalet. .1. F. Almquist har med anledning av ett domhrev idfärdal av .leppe Folmarson, där en Olof Anderssons gamla dombok omtalas, ansett det icke omöjligt att domboken härstammar frän 1800-talets slnt.* men K. Pirinen har visat att dateringen är tvivelaktig.- Den äldsta dombok, vars existens vi känner till. är Abo landsrätts frän 1400. men dess karaktär har ej med säkerhet knnnat fastställas.'^ lilniellerlid talaren »dombok» för sydöstra lavastland 1448—1802 om att häradslingsprolokoll förts där i början pä 1400-talet, men dessa har inte kunnat påträffas. Angående domboken 1448—1502 har av Almqnisl gjorts gällande alt den tillkommit pä det siittet. att en person i sydiislra Tavastland vid början av 1500-talel. säkerligen fiir nägol visst praktiskt ändamål (t.ex. skiflesväsendets ordnande), gjort en mängd utdrag ur då birefintliga dombiieker alltifrån 1448 rörande ' .Mmcjuist .1. K. Hiiradslingsprotokollen före 1(514. .SlocUholni 194.>. .Sid. 8. - Pirinen K. .Suonien keskiaikaiset arkistot. Historiallinen arkislo. .)2. Helsinf^fors 1947. Sid. 82. ■’ Pirinen a.a. sid. (57.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=