RS 2

140 PATRICK ENCKELL \’id sammanställningen av de doknment som här kmmat identiI'ieras tillhöra domböckerna har riksarkivet hall stora svårigheter.’ Dessa dokument har nämligen under årens lopp kommit att spridas åt olika håll och återfunnits under delvis felaktiga rubriker. Ett flertal av dem gick under beteckningen saköresböcker och förvarades i riksarkivets äldre räkenskapssamling. Handlingarna är tidigare katalogiserade, men några uppgifter om deras proveniens finns inte i dessa kataloger. Den del av domböckerna som omfattar tiden 1508—1564 förvaras numera i Vasa landsarkiv dit de kom då Norra Savolax låg under Vasa hovrätts jurisdiktionsområde, 1776—1889. Även vissa inhindningsfel har kunnat konstateras, vilket givetvis ytterligare försvårat arbetet. Då inga dokument från det medeltida Savolax har påträffats vet man inte med säkerhet hnr domarnas ämbetsområden varit uppdelade. Man hade emellertid ansett att en domare suttit i var och en av de fem senmedeltida socknarna i Savolax nämligen Jockas, Pellosniemi, Vesulax, Rantasalmi och Säminge (den sjätte administrativa socken som omtalas i utgåvan, Tavinsahni, härstammar ej från medeltiden ntan uppstod först i samband med kolonisationen på 154()-talet). Pirinen påpekar dock att domarens jurisdiktion lika väl kan ha gällt hela Savolax, vilket är fallet i dessa domb()cker. Det sannolika är nog att domaren under medeltiden diimi endast i en socken, då det rikssvenska domarsyslemet fått slå som fiirebild för del finländska.^ lanellertid fick Klas Kristersson Horn hösten 1558 befattningen som häradshövding i hela landskåpet Savolax eller Nyslotts län. Denne, som var en framstående krigare och hertig Johans främste inhemska rådgivare, hade året innan erhållit ståthållarskapet på Viborgs slott och innehade domarämbetet som ren förläning. Av denna anledning satt han inte ens själv med vid lingen ntan representerades vid alla i domböckerna nämnda sammanträden av en vikarie. Jesper Sigfridsson. Före Horn var befälhavaren på ^4borgs slott 1556 Lasse Larsson häradshövding. Dessa herrars fullmakter är som bilaga medtagna i utgåvan. ' Franisliillningen f.o.ni. förslå stycket sid. 14:i bygger på Pirinens inledning i utgåvan. Doinhoksutgåvan sid. XX\'.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=