RS 2

135 REGEMIiNTSFOHMEN FÖR VÄSTERGÖTLAND 1,>I0 liinui.’’ löi man, som beskyllts för stcild men friats, begärde, att konungsfrid skulle lysas mellan honom och den, som tillvitat honom st()lden. Regemenlsrädet tillmötesgick hans begäran och lyste frid även mellan de bägge släkterna.'® För ärekränkning diimdes en driing till »lepegield», tre mark."'-’ En man, sombeskyllt en annan fiir full tjuvnad, dömdes enligt KrLL TB 20 att böta 40 mark till treskiftes för att han ej kunde bevisa sin anklagelse.®” Fogden Markus llolst förde inför rätta en dräng, som sades ha hjälpt en fredbis. Ilan fälldes inte idan fick gä en tolvmannaed pä hiiradstinget. Brast han ät eden, skulle han böta 40 mark enligt KrLL FdsB 28. Beloppet skidle tillfalla läntagaren Birger Nilsson.®^ löi borgenssumma för brottslings inställelse (MEStL BB 20) ut- (himdes enligt MELL KöpmB 9.®- Xagon ytterligare redogörelse för tiden efter sommaren 1542 iir inte kiind. Inte heller har man andra belägg i källorna. Man har hiirav dragit den slutsatsen, att regementsrådets verksamhet uppluirt vid denna tidj)unkt. lönellertid finns det ett dombrev frän den 9 aug. 1545®'* i vilket (lustav Olsson säger sig ha hällit »regementslandsting» i Lödiise. Bisittare i rätten voro sju j)ersoner av vilka tvä. 'Försten Brunsson och Severin Kijl, tillhörde regemenlsrädet enligt landsordningen. Dagen för tinget stämmer med dennas fiireskrifler. Detta behöver dock inte betyda mera än att slat hällaren pa konungens uppdrag hällit ett ting, för vilket han valt en beteckning, som låg niira till hands fiir honom.®^ Fnder vintern 1545 skidle bir (ivrigt konungsräfst hällas i Västergötland av (luslav Olsson, Svante Sture och de i landskapet förlagda knek- ■■ ILSII 29 s. 91. GVH XIII s. 11.') IT. IISII 29 s. 120 f. ■>' Il.Sil 29 .s. l.VS. So KrLL Add. Cl. Bihiiotck. dol d (17991. s. ;?24 ooli dol .-) iLSOdl. .s. 700. IISII 29 s. l.')4L IISII 29 s. 17)1. IISII 29 .s. ll.'ll’. Här äboropas .sålunda .Mell. Det är, såvilt jag kunnat finna, dol onda lillfällot. ^■;istorg(')tlaud.s fornininnosföronings tidskrift, h. 4 s. 74. .V 11 toriuon rogoinontsråd inte försvunnit visas av konungens tal till ständorna vid viisteråsriksdagon 17)44 vari instansorilningon angivos vara: 1. häradsting 2. laginansting d. »vare rikes- ooh rogoinontsråd» 4. kouungon personligon. P. .\. Östergren. Till historien om 17;54 års lagreform. Lund 1902. s. 10. .Ifr .1. .\. Flintherg. LagfarenhetsS(|

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=