RS 2

KU BROR KARLSSON Motparten, som ej lyst, dömdes alt böla tre mark till treskiftes för alt han »sath mercke på mercke».*’^ L;ii,'ersmål i finbjiidna led sonades med böter.*’•* I två mål ani^ående aterfall i horsbrott erlades öO mark i böter.För hor med gift kvinna erbjöd en man först 40 mark. Sedermera erbjiid han 100 lod silver, varefter han benådades av körningen.En gift man, sombeskyllts för hor och efter nekande brustit i tolvmannaeden vid häradstinget, utgav 6 oxar till fogden. Han tillsades av regementsrådet alt överge sin »hoorcpiinne». Om han kiinde beslås med hor, skulle han diimas till döden eller få »lösse szin halss» av konungen.’- En bonde från Kind, som begått hor med en borgarhnslrii i Skara, erlade 40 mark fiir sig och 20 mark för kvinnan.’^ Två mån. som gjort sig skyldiga till Ivegifte. blevo på egen begäran Ixidlar i Skara. resp. Skara och Lidköping fiir att slippa diidsstraff.’^ En bonde från Dalsland hade gift sig i Norge, trots alt han tidigare var trolovad. NTi ville han återvända till Sverige och behålla sin hustru. Han erbjöd härför 4 oxar. Frågan underställdes konungen, som svarade, att äktenskapet skulle upplösas, om mannen lägrat sin trolovade.’^ hai man, som en tid levat lillsammans med en kvinna, trolovade sig med en släkting till henne. Kyrkoherden viigrade vigsel med hänvisning till en stadga från superintendenten Georg Norman. Han kunde endast viga dem, om mannen kunde få tillstånd av seniorerna i Skara eller av ståthållaren. Denne vägrade att ge tillstånd med hänsyn till stadgan och »leges canonum». Mannen lät viga sig i Norge, varför han stämdes inbir regementsrådet. Delta dcimde honom att böta 40 mark, men mannen benådades mot en oxe.'® l'n falskmynlare benådades av konungen mot löO mark. eftersom förfalskningen var så dåligt utförd, att ingen behövde bli II.S1I 2‘) s. 117 1'. Il.SH 29 SS. 91 f.. 102 1’. 1 det ftlrra fallet med I.IO mark; i det senare skulle fogden förhandla med svaranden om höier på konungens vägnar. ™ IkSlI 29 SS. 99 f. 100. IISII 29 s. 109 f. ■- Il.SH 29 s. i;59f. "3 HSII 29 s. 109. ■’ HSII 29 SS. l.-lOf. 136. HSII 29 s. 9S. HSH 29 s. 10:i f.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=