RS 2

13'A Rl'XiEMKNTSFOHMEN FC)R VÄSTERGÖTLAND löio löi snu'd Iran Skånings liärad, som slagit en man mellan ögonen med en gliklgad lång. dömdes att erlågga i sårabot 20 mark till treskiftes och i lytesbot 12 mark (»och Inlett schall staa tiill natt och aar wllie er effler Ihett 0 cap. i såramollen»).*’*^ 1 ett misshandelsmål (avlmgg av hand) dcimde regementsrådet efter »christeliga samuil» gärningsmannen alt erläggga 40 mark till målsäganden och () mark till vardera låntagare och häradshövding.'’^ Två fall av »hemgång» bestraffades enligt KrLL EdsB 5 med 40 mark till treskiftes. En hoskapstjuv dcimdes »till galgen» men, då målsägaren inte kriivde dödsstraff, nnderslälldes målet konungen, som benådade honom mot 40 mark. Ilans egendom toi’vcrkades. En kvinna, som gjort sig skjddig till samma brott, benådades av konungen mot 100 mark, varvid boel skonades. 1 ett annat mål skulle en hoskapsi juv f(")ras till hiiradstingct för att tie anhtuåga skidle få tillfiille alt lt')sa honom från dtklsstrafiet.'’'^ Två minderåriga tjuvar dtimdes till luidstrykning (KrLL rjll 0). Den ene hade dtånts pa häradstinget, men häradet ulhjöd 14 mark ftir att pojken skidle slippa undergå straffet. Eogden förfrågade sig hos regementsrådet. .som tillät honom att ta emot helojiiiet.'*^ l'dt par tjuvar benådades av regemenl.srådet för fattigdoms skull. löi tjuv insattes på Alvshorg. men hans vänner Itisle honom mot 80 mark.'’" En annan dömdes till döden, men konungens länsman skidle ftåst föra honom till häradstinget, ifall någon ville lielala htiter ftir honom. Om så inte skedde, skulle straffet gå i verkstiillighet.'*' I en tvist om riitl till hillelön fiir en bistock, som tagits om hand på häradsallimiidngen, lyckades ena parten visa, alt märkning och lysning ägt rum enligt lag. Denna part lilldiimdes en tredjedel av hiltelönen (kronan och hiiradet skulle ha de övriga tredjedelarna). HSIt 29 .s. 129 ff. llärad.shövdingoii ofh några av niinindeinännon inI'nnno sig otter vad från smeden. II.SII 29 s. 121 ff. ILSH 29 SS. 94 ff. 12(>f. ILSH 29 SS. 87, 90. 104 f. ILSH 29 SS. 88, 108 f. lISH 29 SS. 91. 99. ““ HSH 29 s. 90 f. '*■ HSH 29 s. 100 f. 0(1 00

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=