RS 2

132 BROR KARLSSON en borgare i Lidköping erlägga lör oheinnl försäljning. Han hade vid doUerns bröllop bortgivit en fastighet i hemföl jd. Sedan dottern begått hor och rymt, hade han ångrat sig och sålt egendomen. Dotterns man fick behålla fastigheten, eftersom de hade barn tillsammans, men Jämkning skulle ske vid svärfaderns död, om det då visade sig, att dottern genom hemföljden fått mer än sina syskon. Svärfadern fick även betala lösen till fastighetens förvärvare, vilken franvunnits densamma. Två drapare dömdes till halshuggning. I det ena fallet (bargärningsmål)) skedde omedelbar exekution. I det andra (dråp i försåtl överlämnades gärningsmannen till målsägarnas ombud, som hade l)efallning att avrätta honom.Fogden Severin Småsvens tjänare hade vid försök att fånga en tjuv dödat denne, varefter han förlikt sig med målsägarna. Regementsrådet undersliillde konungen frågan omytterligare straff.^*’ Md tre dråp förekommer Jämte hoten till målsägarna även »konungs inlänning» 40 mark. Den skyldige hade rätt att lösa sitt liv, eftersom del i två fall var dråp i hastigt mod i det tredje nödvärnsdråp.'’" I ett annat mål angående dråp i liastigt mod skulle målsägarna låta föra gärningsmannen till häradstinget för att ge hans släktingar tillfälle alt betala böter för 110110111.'’*^ l']n kvinna från Dalsland, som mördat sitt eget barn, dömdes efter underställning till konungen, att enligt lag brännas på bål (KrLL IIögmB 2). Allmogen besvärade sig enligt fogden och förklarade, att, såvitt någon kände till. ett sådant straff aldrig verkställts i trakten. Regementsrådet ändrade straffet till halshuggning.^** ILSH 2‘.) s. 140f. H.SII 29 s. 84 ff. 110 ff. IISH 29 s. 88. ILSII 29 SS. 98 1'. 10.'>f. 157. I del första målet rådde tveksamliet. Iniruvida 4()-iiiarksl)oten skidle gå till treskiftes enligt lagen (KrLL Drvl 141 eller vara konungens ensak. Termen inlånning förefaller liär egendomlig. Då termen förekommer i lagen (Mei.L EdsB 8). avser den en bot. som erlades till konungen efter målsiigandens fridsbön vid edsöresbrolt. A’id dråp i hastigt mod utgiek iiven en 40-marksl)ot, men konungens andel var l)ara en tredjetlel. \'id nödvärnsdråj) åler skulle endast målsägarbot utgå (KrLL Drvl 12). H.SII 29 s. 158. •’« HSH 29 s. 97 f.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=