RS 2

181 RKdKMENTSFORMKN FÖR VÄSTERGÖTLAND lölO på håradslinijet. I oli aiilal 1'all avvisades målet lör jdterligare rannsakninj^ på hiiradslingel. Ibland skedde avvisningen för alt häradsniiinnden skulle viirja eller fiilla den anklagade.■*' I’nderstundnm giek målet på delta sätt fram och tillhaka mellan instanserna till dess alt en niijaklig rannsakning verkstållts. Då en åtalad ej kunde överhevisas om brottet och därför fick gå ed med edgiirdsmiin, ålades han att giira detta på sitt hiiradsting och ej infiu' regemenlsrådet.Detta giillde även fiir det fall, att målet aldrig tidigare varit hire i underriilten.^-’ 1 två fall, då de åtalade uttryckligen hegärde all få gcira sin ed infiir regemenlsrådet, fingo de lov härtill.'’’” ^’id regemenfsrådets sammanträde i Liidiise i augusti 1540 visileradi* detta i närvaro av borgmästare och råd befästningarna runt staden. Dess myndigheter fingo befallning alt hirslärka vallen och uppliigga livsmedelsfiirråd.^^ Detta är det enda exemplet i redogiirelsen på den administrativa verksamheten, om man hortser ifrån de tillfällen, då upptiickla (iverlrädelser av exportförbud ledde till ålal och dom. Del alldeles övervägande antalet mål är hrotlmål. Hland heivrade hrotl dominera stiild, hor. mord och dråp. Av de tolv tvistemålen understiilldes fyra konungens höga regemente. Ett av dessa riirde tvist angående jordnatur, varvid en frälsekvinna. fru Anna på Vinstorp. genom sin fogde gjorde gäl lande, mot hcindernas hestridande. alt två skattehemman voro friilse. 1 del andra underställda målet yrkade en bonde att återfå en till kyrkan donerad kvarnström. Det tredje rörde tvist om arv mellan släktingar till en avliden och dennes barn, avlat med hans Irolovade. Del fjärde shdligen gällde huruvida laga försäljning av jord skett med hänsyn till hiirdsrälten.'’’- löi honde, som intagit en åker på sin grannes mark, fråndömdes denna, eftersom grannen med »faedernes vern» lyckades visa, all jordstycket varit i hiivd. Honden fick biita tre mark till treskiftes.■"’■ESamma bot skulle IISH -29 .SS. 94 If. 114. 127 IT. .Jfr ()v;in s. 124. liSlI 29 SS. 144 f. 147 f. Ivn länsiiinii. soin iljoii fiirsouinf’ i en lialssak i strid mod rof^omonlsformon. ålados sålunda on lolvinannaod i)å luiradslins’ct, alt lian oj kiint titt donsamma. II.SII 29 s. 1()<S. II.SII 29 SS. 141 f. l.')4 f. HSII 29 s. 9.‘k t IS II 29 SS. S9. 148. 107 f. 143f. “ HSII 29 s. 119 f.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=