RS 2

125 HKCiKMKNTSFORMKN FÖR VÄSTFR(iÖTLAM) l.'.li) Del heter därom i laiuisordnini^en pä Kdjimde säll: »allid till thel l'lit('lii,^e.ste och iidi sin relte art ocli memin^ (itverväga the acta elU'r handlinger som ther till nytlige äre. och medt alle innhslendigheler och villkor, eller all n()dtorl't i then mollen disputera, och icke ultyde ellt'r declarera vär hescrelne Sverigis lag allenesle eliter then uclara hockslat' eller text. ulan och så medt et gott chrisleligit samvet oeh udi sin grundtlige ettecl eller menung, (Hvervägendis ther hoss then sanskyllige naturlige vishet och 1'ornulTt, och hvad sasom (iudz lag inneholler». Domen skulle inliiras i en doinhok oeh undertecknas av dem, som deltagit i densamma. Domhreven skulle, som ovan anlylls, utlärdas i konungens namn och med hans sigill. Övriga skrivelser tran regementsrådel skulle iinderteeknas med orden: »ad mandatum domini regis in consilio». Dessutom skulle ståthållaren, underkanslern och sekreteraren pei sonligen skriva sina namn. löi gång om året skulle regementsrådel till konungen sända en redogcirelse upplagande alla domar och beslut, som idlärdats av detsamma. Dit hörde iiven svaren |)å underrätternas underställningar. 1 landsordningen stadgades absolut lörhud hir fogdar och befallningsmän all bemedla hulikning idom rätta. Fcirlikning skulle endast få fcirekomma infcir regementsradef eller i ringare mål inför lagmannen. Fogdarna skidle uppriillaspecificeraderegister (iver alla sakciren.som deefter domuppburit, och insiinda dessa till den kungliga kammaren. Med denna regel äger en annan nära sammanhang. Ståthållaren skulle en eller två gånger om året kalla alla häradsluivdingarna i Västergcilland till sig och avkräva dem register (iver alla domhrott i lingsområdel. Delta innehar i realiteten en skyldighel all f(ira domhiicker. Av dessa register skulle ståthållaren g(ira ett utdrag omfattande en förteckning (iver saktiren och skicka detta till kammaren. Avsikten med dessa hestiimmelser var tvåfaldig. käirst oeh främst ville man f(irhindra de hemliga fiirlikningarna, varigenom ju kronans sak(iresinkomsler minskades. Dessutom (inskade man genom registren hli i stånd att i kammaren kontrolU'ra fogdarnas h(ilesindrivning och redovisning. Man avsåg nämligen att jämhira dessa sak(iresregister med ståthållarens domhoksutdrag. F(irsummelse från häradshfivdingarnas si(ia i detta hiinseende skulle medhira ämbetets hirlusl. Att rådet skulle id(iva direkt kontroll av underrältsdomarnas verksamhet niimnes ej. 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=