RS 2

126 BROR KARLSSON viss iilslräckning kunde dock detla sytte nås j^enoni underdoiiistolarnas skyldighet att underställa regeinentsrådet viktiga inäl. 1541 års toriuulär till doinaredhar av .1. M Ahn(|uistansetts vara del törsta kiinda stadgandet att föra domböcker vid underriitterna. Det visar sig emellertid, att detta formuliir, somför övrigt går tillhaka på ett tidigare frånoktober 1540.^^ på denna punkt förliinar riksgiltighel åt en regel, som sedan landsordningens tillkomst gällde för \'ästergötlands vidkommande. I formuliiret från 1541 utgår man från de speciella fcirhållandena i detta landskap och i Kalmar län. vSåhmda skulle domböckerna skickas antingen till kammaren eller till ståthållaren i Västergötland eller i Kalmar. Del sistnämnda kan ju endast gälla domböcker från henirda områden. I den senare delen av landsordningen behandlas regementsrådets uppgifter i dess egenskap av högsta förvaltningsmyndighet i landskåpet. En mängd bestämmelser nirande främst ekonomiska tVirhållanden gåvos i anslutning härtill. Deras efterlevnad var regementsrådet satt att (ivervaka. Flera av dessa bestämmelser hade tidigare kommit till uttryck i Gustav Vasas patent och mandat i ekonomiska frågor. Även här gör sig tyskarnas inflytande gällande. Detta sker främst genom en strängare och mera princii)iell utformning av den ekonomiska politiken i anslutning titt redan kända strävanden under Gustav Vasas regering.^** Väsentliga inslag voro skydd åt stadsnäringarna och en skärpt reglering av utrikeshandeln. Genomgående drag i den ekonomiska politiken voro även en samordning och en koncentration av samhällets resurser enligt tidens idi'er om den strängt centraldirigerade furstestalen. I’iir Sveriges vidkommande betingades en sådan ordning även av försörjningsmässiga synpunkter. Vårt land var beroende av import GVR XIII s. 24.3 f. ,1. K. .\lni([uisl. Häradslingsprotokolleii före l(il4. .Sthlni 191,). .ss, 7. 14, (i\’R XIII s. 1.34 ff. Detta formulär avser främst härailshövdingarna i \’ästergötland. Beträffande Kalmar se nedan s. 1.37. lailigt 1549 års j)lakat till allmogen i Hälsingland oeli Gästrikland skulle ilomhöekerna siindas direkl till konungen. .Selimedeman. Kongl. .Sladgar. Förordningar Här må erinras om de båda mandaten från 1'jipsala år 1.').39 i (A'R XH SS. 142 ff. 2.')2 ff. .Ifr Ingvar .\nilersson. Svenskt oeh europeiskt femtonhuudratal. Lund 1943. s. 201 ff. s. 28 f. :to

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=