RS 2

124 BROR KARLSSON re^RMnoiilslornien synas alla slags mål ha kunnal anhiingiggilras vicl häradsrätterna, ehuru, snin vi ovan nämnt, i alla viktigare mål nndersliillning därifrån skulle ske. innan dom avkimnades. Xågot formellt hinder torde emellertid inte ha fiirelegat att föra talan direkt inhir regementsrådet. Nagon ovillkorlig instansordning stadgades inte. Brott mot landsordningens hestiimmelser skulle regelmässigt upptagas direkt inför regementsrådet. Det ingick niimligen i ståthållarens ämhetsuppgifter att atala i dylika fall. Anhiingiggiirande av mål inföu’ regementsrådet skulle ske genom stiimning. Del är oklart, huruvida stämning var erforderlig även i vädjade mål. men praxis vid denna tid torde ha innehurit skyldighet att sliimma även efter vad.'^' Käranden skulle antingen begära en skriftlig stämning av ståthållaren eller delgivning genom en av dennes tjänare. Ståthållaren fick cj viigra stiimning. Sekreteraren skulle vid dennas uttagande i doml)oken anteckna parternas namn och kärandens yrkanden. Kiiranden skulle framstiilla sitt käromål i en skrift och inliimna denna till domstolen, varvid han endast fick yttra ITdJaiule ord: »uti Ihenne saken emellom mig och X. X. (ifveranlvorder jach Ihenne scrifft. supplication eller arlicler och hegiirer Iher opå så inygit som rett och skiäll är». .Svaranden skulle på detta svara: »jach hegärer en copia eller afscriffl av clagemålen». .Sina inviindningar skulle han likaledes framstiilla i skrift ulan oniidigl dröjsmål. (ienom dessa regler gjordes ett fiirsta fiirsiik att enligt tyskromerska tVirehilder infeira skriftlighet och formalism i den svenska processen. Bestiimmelserna äro tydligen utformade främst med tanke på vädjade mål i vilka bevisningen förehragts och })r()vats redan i underrätten. Begemenlsrådet saknade nämnd och f()r (ivrigt funnos inga regler hetriiflande bevisningen inför rådet. Munilighet tilläts emellertid i mindre viktiga mål. .Stiirsta miijliga skyndsamhet anbefalldes i mål. diir ])arterna voro »fattiga och bedreifvede personer». Det ålåg sekreteraren all noggrant registrera alla handlingar, som hade fcirhindelse med målet i Iråga. Sedan parterna fått lillfiille att ingiva sina skrifter och dessa fiiredragits infiir regementsrådet. skulle överläggningen vidtaga. •” \V. U])jislröni. Översikt av den svenska jirocessens historia. .Sttitin 1<S<S4. s. 14().

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=