RS 2

121 HEGKMKNTSFOHMEN FÖR VÄSTF:R('.ÖTLAND lölii liolenu'dk'l var all geiioni oii god slyrel.se siikerslälla lag och ordning. Därför lillsalles f(‘)r Viislergiilland och Dal ell regeinenlsräd. som i konungens fränvaro skulle ulgiha den högsla fih'vallande och dönnande inyndighelen i landskapel. Provinsslyrelsen l(‘)r Väslerg(“)lland skulle lavslä av ell kollegiinn med sjn medlemmar. Till slälhällare i landskai)el och lillika ledare fiir regemenlsrädel ulsägs (iiistav Olsson iSlenhock) lill 'ror[)a. Slälllcnelrädare liir denne med lileln underkansler blev biskopen i Skara. Sven .lacohi. Medhjiilpare läler hiräd voro lagmannen i Väslergiilland Karl Ivriksson (liyllenslierna)-- saml Birger Nilsson (('iripl. 'rorslen Brnnsson (av Forslenasliiklen) och Peder Andersson (Iljorlhufvud). 1 regemenlsrädel skulle iiven inga en sekrelerare. men plalsen l'()r namnet är liimnad lom i landsordningen. 1 den ovannämnda f()rhindel.sen all hälla densamma lecknar sig Severin Kijl som secrelarins, och man har ansell, all della skvdle betyda, atl han utsetts till sekreterare. Xägol annat shkl fö)!- detta antagande finns inte. Under alla IVirhallanden luirde Severin Kijl lill regemenlsrädel i en siirskild egenskap, ihimligen som »ridtineslere» och chef f(")r den »omridande roten», varom mera nedan. Slutligen voro Olof Pedersson (Örnfol)-'* t)ch Anders Hansson (Ukehladi »medhielpere och assessores». Dtvssa hade till speciell uppgift att tillsammans med kammarräden iipphiira och fiirvara lands- eller hjiilpskatlen. varom beslut fattats i U|)psala den 27 dec. lödh (SBA 1 s. 247). f lertalet av de män. som ntsägos till regeinenlsräd, voro betydande liinlagare i Aäislergiitland. De sliirsla fiirläningarna innehades dessutom av konungens släktingar. Salunda eflerlriidde konungens sväger (lustav Olsson är 1040 Severin Kijl i förläningen av del stora Alvsborgs län. som omfattade hela den sydviistra delen av landskapet.-^ Ivn annan kungafrände, Birger Nilsson, innehade Liickö län. Karl lAiksson hade As', Bedvägs, Käkinds och en del av \äirtofta hiirad. Peder Andersson var föirlänl med Frökind. -- .llr .1. I'. .VhiKiiiisl. l.nj,’sagor oi'li (tomsagt)r i .Svorigo. s. 12(19 ocl» iiol 2. Ilan firk (look sill Iriilschrcv fiirsl dtai 2<S fehr. (i\'H \111 s. 217. -Sevorin Ki jl luuU‘ liafl .Uvsltorgs län under liela lälUl-talel oeh nu läini\al del ])a egen I)egäran. Han 1'iek i april 1,')40 i förläning den kungliga riintan från Mo hiirad. G\'R XII s. 2;$8 ff, XIII s. 42. tluslav Olsson hade sedan loiU) Kind oiii fiek l.')41 :i\en Mark. ,1. .\Iin(|uist, a.a. I. s. 101. li\'H XIII s. ;{28.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=