RS 2

120 BROR KARLSSON uiidcM' aren närmasl eller 1538 ägde ett ivrigt retorniarhete ruin pa en niiingd olika områden under ledning av den nye kanslern von Pyhy.*** rnder överläggningarna mellan konungen oeh radet i Örebro vid årsskiftet 1530—40 nåddes kulmen. Den 4 januari 1540 fingo de församlade rådsherrarna på konungens svärd avlägga en ed. som förpliktade dem alt som bisiUare i »regemenisrådet» vara konungen oeh hans »livsarvherrar» behjälpliga i riksstyrelsen. De skulle troget och med flit se till konungens oeh rikets hiista så all ett gott regemente måtte komma till stånd. Särskilt deras uppgifter i samband med rättsskipningen betonades.^” ^’id en herredag i Lödöse i april 1540 bekriiflades hyllningseden från Örebro. Xiirmare bestämmelser om organisationen saknas, men meningen synes ha varit alt omvandla riksrådet till ett i kollegiala former arbetande, permanent regementsråd med såväl administraliva som judieiella uppgifter.^^ \hd den ovanniimnda herredagen i Liidöse ulfärdades med det höga regementets råd oeh samtycke landsordningen eller regemenlsformen ftir \’ästergötland.'‘-’ Dokumentet iir dagteeknat den 0 april 1540. Kn skriftlig förbindelse alt hålla landsordningen avgavs av tjugo ]>ersoner.“‘’ De flesta av dessa äro identiska med dem. som avlagt hyllningseden i Örebro oeh som följande dag. den 10 april, deltogo i bekräftelsen av densamma. Förutom dessa undertecknades fiirbindelsen av fem personer, som inte hade något att g(")ra med det luiga regementet men på olika sätt skulle tillhöra regemenlsrådet feir Västergcitland."^ I motiveringen till regementsformens tillkomst påpekades de risker, som voro förenade med rådande l)risler oeh fel beträffande administration oeh rättsskipning. Delta kunde föranleda rikets fiender att på nytt gå till angrepp med »rof. mordh och hrandh». Dell ulfcirligasle fram.slällningen liar lämnats av Etlén i a.a. ss. .‘{(i- Ml. .Svenska Riksdagsakter pSR.\) I. s. 2r)0 ff. \. Eden. a.a. s. 44 Säkerligen skulle regeinenisrädel (eller »det luiga regementet», som del i fortsättningen kommer att kallasi vara (iverordnat de kollegier, som man länkte sig för olika grenar av förialtningen. Landsordningen är tryckt dels lios .Sliernman. .\lla Riksdagars oeh Mötens Beslut 1. ss. 107—171. dels i SR.\ I ss. 2()1—290. SRA 1. s. 2S9f. ■' De fem äro: Severin Kijl. Torsten Brnnsson. Beder .\ndersson. Olof Bedersson oeh .Vnders Hansson.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=