RS 2

122 BROR KARLSSON Anders Jhinson slutligen hade \'alle och lijerke härader.-' Sainlliga voro högt betrodda män, som redan tidigare innehaft flera upi)drag i \'ästergötland. Gustav ^"asa hade med omsorg utvalt sina liintagare i landskapet efter västgötaherrarnas uppror i slutet av 152()-lalet. 1 viss utsträckning hade nägra av regementsräden förut samarbetat i kungens tjiinst. Detta gäller speciellt Gustav Olsson, Severin Kijh Ilirger Nilsson och Karl Eriksson.-® Landsordningen behandlar först regementsrädets dömande verksamhet. Pä detta område gör sig det utländska inflytandet starkast gällande.-’ Rädet skulle sammauträda tre gånger om året. en gång i Lödöse och två gånger i Skara. 1 den sistnämnda staden skulle ting hållas dels. som regementsformen uttrycker det, »um prestemcklz tid,-^ när landstinget ther holles», dels en gång på vintern vid en tid])unkt. som kunde anses lämplig. Sammanträdet i Lödöse skulle äga rum vid tiden för Larsmässomarknaden i början av augusti. Regementsrädets kompetens omfattade inte bara de mål, som vanligen h()rde till världslig domstol, ulan även sådana som tidigare legat under kyrklig domvärjo. Detta får ses i samband med den pa samma dag som landsordningen utfärdade instruktionen iör konservatorn och seniorerna.-® Härigenom förändrades kyrkostyrelsen i skarastiftet radikalt. 1 spetsen ställdes en konservator med bl.a. domsrätt (iver prästerna. 1 övrigt avskaffades den kyrkliga domsrätten. De hiskopliga funktionerna skulle till stor del (ivertagas av seniorerna.®® 1 stället fick biskopen säte i regementsradet. Detta skulle i landskapet utöva den kungliga rättsskijmingen och sålunda (hima i sista instans såsomkonungens ställföreträdare. l'<)rläiiins;su])pf’if'lerna enligt .1. .\lm(iiii,st, a.n. I s. 102. 11 ss. llll, lOS. -8 C.VR XI .s. cSl ff. XII s. Sl f. 11.) f. .Vvsiktt'ii nied denna uppsats är inte att försöka jnivisa detta inflytande i dess enskildheter. Härför skulle forilras ett ingående studium av de olika tyska processordningarna vid denna tid. Prästmötena i Skara höllos årligen i början av juli. Ödberg; Västergötlamls fornminnesförenings tidskrift ^'1I1 IX s. 42. GVR XIII s. 28 ff. 8" I. Svalenius, a.a. ss. ,öl, 69 ff. På några punkter i instruktionen föreligger motsvarighet till regementsformens bestämmelser. Över den nya stiftsstyrelsen stod superintendenten, Georg Norman, med religionsrådet vid sin sida. Instruktionen för Norman i G^'R XII s. 265 ff.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=