RS 2

119 KEGEMENTSFOKMEN EÖH VÄSTERGÖTLAND I')!!) sliiiuloin c'liades (mi last avgil'l till kungoii 1'ör läiiel. l'’og(larna upphuro skatten 1'ör kronans riikning, och de voro underkastade en striing kontroll i detta hänseende. Både fogdar och låntagare had(' omfattande administrativa iipi)gifter, varvid konungen ständigt (ivervakade och kontrollerade deras verksamhet.^*' Fogdeförvattningen dominerade i landets centrala delar, under det att förläningarna voro talrika i ytterområdena. Sålunda var nästan hela \’ästerg()lland l)ortf(')rlänt omkring 1540." Den kraftiga expansionen av den statliga verksamheten under (lustav \åisas regering ställde stora krav i)å samhällets personella och organisatoriska resurser. Dessa blevo med liden allt otillräckligare. l''(')r att råda hot på bristerna s(')kle konungen under 1550talet f(')rma personer med erfarenheter från tysk förvaltning att triida i svensk tjiinsl. (lustav A’asa skickade ut svenska stipendiater, som skulle skaffa erforderlig ulhildning f(')r administrativt arbete i hemlandet,'- och han gjorde ivriga försök att från tyska furstehov få f(■)rvaltningspersonal.''' Detta ledde till alt från 1538 och aren niinuasl diirefler ett flertal tyskar med (lonrad von Pyhy och (ieorg Norman i spetsen kommo i svensk tjänst.'^ Därmed bt')rjar den s.k. tyska perioden i vasatidens historia. 1 'lyskland hade efter burgundiskt mönster inffuds ett system av fasta slalsämbelen oeh ämbelskollegier för olika grenar av förvallningen och f(')r riiltsskipningen. Denna utveckling sammanföll ungefärligen till liden med receptionen av den romerska riillen. I'(”)r att genomf(')ra delta program kriivdes en personalförändring. 1 stället för det aristokratiska rådel trädde på ledande poster in juridiskt utbildade yrkesämbelsmiin.''’ De inflyttade tyskarna medförde dessa idéer till Sverige, och .S. .\. Nilsson. Krona och frälse i .Sverige ir)2.S—1094. Lund 1947. s. 9.'5 ff. " .1. .\. .Vlnniuisl. Den civila lokalförvaltningen i Sverige l.')2:i—KilU) 11 Slhini 1919. s. 9(i. Ihidanlagen voro ('adsho. ('arlofla och .Mark. De viktigaste filrläningarna voro .\lvshorgs oeh Läekö län. GVK XI s. I. .Svaleniiis. Georg Norman. Lund 1907. s. 22 ff. " 1’yhy, som var jurist, hlev kansler, och Norman ägna<le sig till en hörjan åt den nya kyrkostyrelsen. G. von Helow. Die Neuorganisation der Verwaltimg in den deutsehen Territoriell während des 1(5. .lahrhiinderts. 1 listorisches Tasehenhueh (5: (5. Lei])zig 1SS7. s. ar? ff.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=