RS 2

112 LARS BERGQUIST drolsen Abjörn Sixlensson (Sparre av Tofla),^' vilken dog 1310. — Härefter övergick godset till sonen Nils Abjörnsson. soin 1335 av konung Magnus utnämndes till riksdrots med ytterligt vidsträckta beft)genbeter. Han omnämnes som lagman i Västmanland ocb Dalarne 1302 och dog 13ö9. Genom gifte kom Ängsö därefter i riksrådet Bengt Nilssons (Oxenstierna) händer: denne förekommer som riksråd 1304. Godset ärvdes efter denne av Sten Stensson (Bielke). vilken nämnes som lagman i \’ästmanland och Dalarne 1374. hiiradsh()vding i Bankekinds härad 1377 och riksråd åtta år därefter. — 1453 tillföll Ängsö genom arv hustrun till riksrådet Fader Ulfsson (Sparre av Ängsi) och Hjnlsta). Bengt Fadersson it fcire 1494) ärvde genom modern godset och var riksråd 1489. — Sonen Knut Bengtsson övertog därefter Ängsö. Han omtalas som riksråd efter kung Kristians avresa till Danmark, och avled 1521. Äv de tre gårdarnas ägarelängder framgår alltså, att de under 140()-talet — liingre har jag. utom fiir Ängsö ej kunnat f<")lja nästan undantagslöst innehafts av män med säte i riksrådet. De har haft miijlighet att på sina gårdar döma efter gårdsrätt. Flera har haft befattningar som slottshiivitsmän: att de som sådana hör ha dömt efter gårdsrätt framgår av det ovan, från drottning Margaretas gårdsrätt citerade stadgandet. En övervägande del av dessa riksråd har dessutom innehaft lagmans- eller häradsh()vdingeämheten. och har alltså också innehaft ordinarie domsrätt. Sammanställer man nu dessa omständigheter, nämligen att innehavare av riksrådsämhetet under århundraden bott på samma plats, och kanske även samma riksråds juridiska engagemang i övrigt, med det allmänna gårdsrättsprivilegiet, ligger svaret på frågan om horgrätternas uppkomst snubblande nära: horgrätter har under en lång tidsföljd hållits på vissa gårdar med stöd av gårdsrätternas tillämpningsparagrafer. Gårdsrättsstadgorna har av skilda skäl fallit ur bruk. men tingen fortsätter. Sålunda berövade sitt rättsliga ursprung, ter sig horgrätterna snart som gdrdsprioilegier:^'^ och stadfästas som sådana — vad Bergkvara och Ängsö beträffar —av drottning Kristina. L'pPr^'flcrna rch'. .Vngsö iigarelitngti. ;ir där oj annat angivos. häinlado nr Klingspor-.Schlegel. -Svenska slott. Engsö (Stockholm 1<S77). — Hetr. släktnamnen har dc hos .\lniqiiists anf. arh. använda skrivsätten utnyttjats. .Ifr not 10. dem

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=