RS 2

113 OM I)i: SVKNSKA BOHOHÄTTKHNAS UPPKOMST Del iir iippenbarl, all resoiieinangel 1'önilsäller, all man på ifrågavaraiule gårdar verkligen lilliinipal ocli diunl eller dessa gårdsriiller. Några villneslxad oin all så skell under borgrällernas senare period lalcis slid. lÄDH, linnes doek i Sävslabobnsarkivel ell prolokoll från Bergkvara borgriill bevaral. Del heler diir i ell doinsslul: »F()r alll della liu-skrivna kunde niiinnden ieke fria hans liv, ulan blev d(")ind lill livel bade efter Idudsbu/en oeh (/drdsrälten». Av della Iraingår alllså. all gårdsrällen, ålminslone subsidiärl, lilläinpals på en plals i Sverige. Ur della enda 1'akliini kan inan givelvis ej draga slulsalsen all gårdsrällen lilläinpals även på de ålerslående Ivå gårdarna, men slulsalsen ligger närmare om Bergiivarajnolokollel saininanslälles med yllerligare en oinsländighel: den läie piinklen i 1094 års Uosliilala nobilium:'^** »Begärer oek adeln all njula de gårdsrälter som lillliirene av riksens konungar oeh regenler lagligen haver varil skipade oeh sladgade, eller soiu del i själva gårdsrällen bliver dem klarligen ITirhehållil, så all ridderskajiel oeh adeln må med deras Ijänare oeh gårdshjon njula oeh bruka samma gårdsriiller». Denna pnnkl, sammanlagen med Bergkvarajirolokollel. synes mig klarl peka på salsen: all gårdsrällssladgorna under medelliden 1'akliskt lilläinpals av enskilda. Bilden blir klarare vid en jämriirelse med danska förhållanden. — Bedan iir niimnl all de danska borgriillerna, som beslåll ända in i nyare lid, bygger ])å Fredrik ll:s gardsräll av Denna går i sin lur omedelbarl lillbaka på de gårdsrällsredaklioner från nnionsregenlerna drollning Margarela oeh konung Ihäk av Pommern, vilka ovan omnämnls. Den fidjande liden, alllså 14(){)-lalels senare del oeh framål, är lika dunkel som i Sverige. Men från lölVi fiireligger ell vikligl nllalande: del heler nämligen i ingressen lill b'redrik 11 :s nyssnämnda gårdsräll. all gårdsrällen vissl iir f(“)r liinge sedan nlgiven. men skall den »på någon lid vara nedlagd oeh ieke så riilleligen hållen vid makl som hade varil lillböirligl Yllerligare, som en medvelen faviu’ eller som en lapsus ignoranliie. nisiräekes gårdsriillsjirivilegiel lill all omfalla har jag ej kunnal finna. Från 1500- lOOO-lalel SHA 111. s. 400. K()l(li'rii])-Ho.sc‘iivin^o. .Sninliiiii af gamle (ian.ske Love, del V (Kjolienhavn 1<S‘_>7), s. .47 IT. ■" Xv.ss a.a., aid', .s. 8

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=