RS 2

Ill OM DE SVENSKA BORGHÄTTERNAS UPPKOMST Hirj^er Trolles d.y:s son Arvid (iveiioj^ Ilnii nämnes som riksråd 14().‘k Genom k()|) Han avled omkr. 1470. 30 hiiret ter Ber^dvvara. och ifillermål iiUikade han sina jordegendomar, både i Sverige oeh Danmark, oeh innehade, åtminslone tidvis. Kinnevald, Allho oeh Östl)o hiirader i l(■>rl;ining. Den bekanta av honom upprättade, jordehoken upptager Hergkvara samt iinnu ett gods —omkr. tusen jordehoksenheter. varav e:a Vo i \’iirend. .\rvid 4'rolle var i olika ela[)per h(">vitsman på Xykiipings. Släkehorgs och Borgholms slott. 1499 nämnes han som lagman i Tiohärad, otdi tår .som jurist ett omdöme i Sturekrinnkan: »Han kunde väl läsa i hok / och var myckel i lagen klok». —IHler Arvid Trolles diki (iverlogs del väldiga Bergkvarakompkwet av sonen laäk 'krolle. som i StylTes rådslängd är upptagen som riksråd 1487 1520.Denne innehade emellertid ej godset i hela sin livstid, ulan (iverlämnade del till sin yngre hroder Ture Trolle. som blev riksråd 1584.'*- Virutom haus egendomar i Danmark och 'Forpa gård i Väslergcitland kciples år 1400 av riksrådet, dansken Abraham Brodersson (tjurhuvud).'*'* Sedan denne avrättats 1410. synes gården ha t'tirviirvals av häradslKivdingen i Kind, Knut Arvidsson (Drake af Intorp). iirvdes gården av .\rvid Knutsson. som är upptagen i Styffes rådsliingd.'*^ Han var fogde i Kalmar, lagman i Tiohärad och till sin d()d 1497 luivilsman på Öresten. Under sina sista år bodde han på 'Forpa.'*''’ l'>fler .\rvid Knutssons chid (iverlogs 'Forpa av hans son, luiradshiivdingen i Kind, Olof Arvidsson, som upptog modern Anna Gustafsdollers slenhocksvapen. Olof Arvidsson dog 1508. varefter Gustaf Olofsson (Stenbock) ('iverlog gården. Denne niimnes som riksråd hirsla gången 1584. Ängsii i Viistmanland ägdes efter 1807 av rådsherren och riksIHter dennes död omkr. 1458 3(i I'pi’S'ht'rna rör. .\rvi(i '1’rolle, .so .Sjöijron. a.a., s. HU)—‘ifitj. .StytlV. (',. G., Bidrag till .Skandinavions historia. 1). 5 (1884), s. GEXX'II. .Sohlogol. H.. Borg([vara gods ooli slott i .Småland (Sthlin 1807). s. 17. Uppgil torna rörando ägarna till Tor])a. ;ir. när oj annat angivos. häniAng. tado nr H. .Stonhook, 'rori)a. Historik Jiiinto ägarohingd. .Sthlin 10‘20. släktnainnot Drako al' Intor]). so .A.hn(]nist, ,1. E.. Lagsagor och domsagor i Svorigo. 1. .Sthlin 1904 s. LM 1. not 8. Styffo. a.a., dol 4. s. CCCLXIl. Nyss a.a., samma siila. Hådskingd i .Svonska Biksdagsaktor (.Sthlin 1887) hd 1:1. 80

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=