RS 2

110 LARS BERGQUIST hei'reppel »tjänare» dragas ill iTir att onilalta även landhnr n.dyl. — el'ter gardsriill. Del är väl troligt att privilegiet soin sådant —härmed ej något sagt om hnrnvida det utnyttjades eller ej —hållits vid makt även eller Karl Knntssons dikl; något som tyder på motsatsen har jag ej kunnat finna. Slnrarna och rådet, som mellan 1470 och 1520 praktiskt tagel oavhrntel hade ledningen i landet, hiu' ej haft något all invända häremot. Tvärtom nifäster sig biskopar och råd i en liirsäkran från 1512 att (imsesidigl bistå varandra om någon sknlle försöka »tränga Rikets Råd från de friheter, makt och välde, .som de och Deras Förfäder ha haft efter Sveriges lag och gammal god sedvänja från hedenhöis».'-' De senare gårdsrättsredaktionerna innehåller. 1512 års försäkran till trots, ej någon motsvarighet till ifrågavarande rådsprivileginm. Del ligger nu enligt min mening nära till hands alt besvara frågan om de från nyare tid kända adliga jurisdiktionernas uppkomst med en hänvisning till rådsherrarnas gårdsrätlsprivilegimn. liergkvara. Torpa och Ängsö har under medeltiden regelmässigt innehafls av medlemmar av rådsätterna, vilket framgår av fiiljande: Rergkvara gård i Småland synes år 1400 genom gifte ha kommit i riddaren (?) Rirger Trolles händer. Om denne haft side i rådet eller ej. är ej fullt idrett. P. Sjögren anser delta ej ideslutet och tillägger i detta sammanhang; »Förhållandena ha dock säkerligen vid flera tillfällen under denna upprörda tid varit sådana, att de vid förhandlingarna närv^arande frälsemännen ulan några stiirre formaliteter kunnat konstitueras till riksråd».-^ 'Frolle har bott på Rergkvara och nämnes .som räfsletingsdomare i en förordning 1413. lian dog omkr. 1440. under Karl Knutssons regeringstid större delen av ^"ärend i fiirläning, varav dock huvudparten återtogs av Kristian. Han fick tidigt riksrådsvärdighet, nämnes 1441 som hövitsman jiå Kalmar slott och var vidare tidvis hövitsman på Lyckå slott i Rlekinge. samt på Abo slott. Under 1450-talet nämnes han .som häradshövding i Kinnevald. det härad där Rergkvara är beläget. Hans .son. Rirger Trolle d.y."*’ fick -' Hiuiorpli. .J., Twa gamljla .Swenske Rijm-kröiiikor (.Sllilin 1()74). tal II s. 42.'}. Sjögren. P., Släkten Trolles liistoria intill år l.äO.) (li)psala 19441. s. 81. Uppgifterna rör. Birger Trolle d.ä. är tiiimtade nr a.a., s. 84—83. I ppgifteriia rör. Birger Trolle d.y. :iro hiiintade ur nyss a.a., s. 78—1 lö.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=