RS 2

109 OM DK SVKNSKA BORGRÄTTERNAS UPPKOMST oiii ini'ressen, så att t.ex. »detta är höi^borne lörsle koniuif^ ImmUs» etc. ersatts av en motsvarande 1'ras med Karl Knntssons namn. Det inre .sambandet mellan dessa j^årdsrätter samt Irå^fan om deras nppbovsman diskuteras av Maiier.-'^ —Under 15()()-talet uttärdas av (lustav Vasa. bb'ik XIV. .loban 111 ocb Karl IX nya j^ärdsrätter, som åtminstone i vissa avseenden synes bygga pä de medellida l'()regängarna.“^ lädigl min upplatlning är Irägan om de svenska adliga speeialjurisdiktionernas uppkomst Kirbnnden med dessa medeltida gärdsriitter. Den ursprungliga, äldre gårdsrätten btir ses som ett medel IT)!’ konungen att ge eftertryck ät kravet j)ä disciplin bland de inom de kungliga borgarna Kirlagda styrkorna. Samma bebov av skärpta straffrättsliga regler btir ba funnits också för stormiinnen i avseende pä deras följen: del iir att förmoda, att den gårdsrätt som med all sannolikbet utfärdades inuler Magnus Ladulås regering inneb()ll en klausul, som utsträckte dess tillämpning även till stormännens gärdar. 1mi sådan klausul innehåller den efter löö2 utfiirdade Magnus Krikssons gårdsrätt: »Tbenna samma Rietb bafwer min Herre nnlb syno Rade i Swerijke ath tbe magbo ban samaledis i sinom gardom njwla ok bafwa».-^ Drottning Margaretas gårdsrätt innebåller ett motsvarande stadgande: »'riietla a'r Ibigborne Forstinno Drottning Margarete Swerikes oc Xorkis Drolningb oc retter Arfwingbeoc båirstinno Riksens i Danmark, sladder oc skipadbr (lardz Retb och Henna Husa. oc bafwer Hon skipat sama Retb. Alla' sino Rikis Radbe swa som Riskopom, Riddarom oc Swenom som i Henna Radb tcra: Ocb serdelis sinom Hofwitzmannom oc iMnbitzmannom, bwilke samma Rietb bafwa, ee bwar tbe belzt stadde a'rw».-'* Delta privilegium bar ordagrant upprepats i de redaktioner av denna gårdsrätt som går under Erik av Pommerns ocb Karl Knntssons namn. - - Under en lång tidsperiod, från Magnus Ladulås (?) regeringstid till Karl Kmilssons diVd bar alltså rådsberrarna i brottmål haft befogenhet att förbigå häradstinget ocb själva döma fiirsnmliga tjänare —eventuellt kan -» Maiiror. a.a.. s. tO ff. Dossa jiår(l.sr;illor är Irvckta i .Schinedoman. Kongl. -Stadfjar oc'h Förordniiif-ar. .Slldm 17()(). s. 1.') ff.. Ö4 ff.. 4B ff.. .ä‘) ff. Iladorpli. Hiiirkiia Riltton. l)ih. Några ganitila stadgar, s. 10. Nyss a.a., s. 02.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=