RS 2

108 LARS BERGQUIST redaktion, troligen tillkommen under Magnus Ladulås regering; »in einer Zeit also, in weleher das Heerwesen Sehwedens neu gestaltet, und in Folge dessen eine Art von Ritterschaft im Lande neu eingetiihrt wurde, in welcher iiherdiess die (iezelzgebung mil aller Maehl Ordnung und Frieden im Reiche herzuslellen sieh beslreble».^’ Xågra närmare försök att datera denna förlorade gårdsrätt gör Maurer ej. Del fiirefaller dock troligt, all oiu denna ursprungliga gårdsrällsredakliou tillkommit under Magnus Ladulås regeringstid, den i så fall iir att hänföra till åren före 1284. d.v.s. året för Skenninge stadga.*® I dennas tredje punkt ger konungen, som ovan antytts, utförliga ordningsföreskrifter för »både våra män och så andra som i herremannagårdar tjäna». De bestämmelser som gives förefaller emellertid att i fiirhållande till en tänkt gårdsrätt vara sekundära: de innehåller fiirbud för riddare och svenner alt kalla varandra »med okvädingsord» och förbud mot självhämnd. Ville konungen värna borgfreden, borde han väl IVirst ha givit de centrala förbud som förekommer i alla förefintliga gårdsrätter: förbud mot dråp, stöld etc. — Fcir ovan angivna datering av den av Maurer antagna gårdsriitten talar miljligen också att en i \'äxjö gymnasiebibliotek fiirvarad handskrift omniimner *** en gårdsrätt från 1277 såsom »Konung Magni Ladulås gårdsrätt, 16 articlar». Den äldsta nu bevarade svenska gårdsrätten är utfärdad av Magnus Eriksson och anges vara: »Arlika Höffdinga Konuugz Magnus mz (Ivdz Nadh Konuug Swerikis ok Skano».Då Magnus kallar sig konung över Skåne, biir den dateras till åren efter 1882.-* Till innehållet något avvikande från Magnus Erikssons gårdsrätt är den andra, från medeltiden bevarade gårdsrätten, som hirekommer under tre olika regentnamn: drottning Margaretas. Ihik av Pommerns och Karl Knutssons.-- Stadgorna har troligen övertagits av en senare regent från en tidigare med ändring blott i fråga Maurer, a.a., s. HG. I)ij)l. .Siiee., Tir. <Si;?. Ms 4;o. nr. .'>(>. I lan<lskriften innehåller en kronolofjisk förteckning (iver stadgar oeh förordningar från äldsta tid fram till KlTö. -® lladorph. Riiirköa Rätten, hih. Xågra gamhla stadgar, s. <S. Jfr .Maurer, a.a., s. 80 ff. -- Denna gårdsriitt är hl.a. tryckt hos lladorph under drottning Margaretas namn, s. 32 ff. Jfr även s. 51 ff.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=