RS 2

107 OM I)K SVKNSKA BOlUlHÄTTIOiNAS UPPKOMST ja^’ kiiiinal liiiiia. anammals av do .sonaro svonska riillshislorikor som sysslat mod rråi^Mii. Satsoii säij[or omollorlid oJ myckot, ämnot är i dol niirmaslo holt onlrl. K. 11. Blomborg 1’ramhållor mulor art. (iårdsrält i Nordisk Familjohoks ‘J:a ii|)pl.. alt Karl XI upphävt »don särskilda domsräll hals- och handriill samt horgrätl — som gouom s|)ooiolla ])rivilogior tillorkänls iimohavarna av vissa gods». Samma moniiig uttalados av K. (1. Wostman mulor samma rubrik i uppslagsvorkols 3:o uppl.: »särskilda j)rivilogior» angos ha hot ingal do svonska horgriittorna. framlViras oii annan toori tVir horgrät tornas uppkomst än don hävdvunna, lodigf donna toori iir svarot pä Irägan om horgrättornas ursprung alt söka i do modollida gärdsrällornas tillämpningsparagralor. 1 donna uppsats skall Sodan do nj)])l)ädado hondohiirarna mulor 11- ooh 12()()-talon i slagkraft visat sig nndorliigsna do släondo rytlarhärarna, uppstod för kommgon otl hohov. friimsl all nliika sina ogna ryllarfiiljon, mon ooksä all stimnlora stormiinnon till all omgo sig mod slörro ryttarskaror. Dolta skoddo som bokant främst gonom skallofrihoton. utlovad i Alsnö) stadga, varit all iVirulom till sig själv, också till slormännon knyta hoväpnado hirdor. 1 linJo mod donna strävan ligger dels do i Skiinningostadgans ö:o punkt givna ordningshosliimmelsorna, dels också do äldro svonska (/årdsrättcrna. l"ör all inom do borgar (gårdar) diir dossa lejda fiiljon var förlagda möjliggöra on fast disciplin, gälklo hiir on skärpt disciplinär och straffrällslig lagstiftning, gårdsrältorna. Mod hot om ytterligt striinga straff förbjöds dråp, stöld, våldliikt. »dohhol», slagsmål etc. Som otl oxompol på de hårda straffen kan niimnas dol i Magnus hLrikssons gårdsriilt stadgade l'r)rhudot mot alt go örfilar ollor slag mod kiipp, mod slraffpåfiiljdon »Iha skal han slingas gonom hand sina. wm han warder gripin wird färska gorning».'^ Landslagen stadgar här ondast hötor.^'’ 1 sin noggranna undersökning av do nordiska gårdsrätterna kommer Konrad .Mauror ’** fram till antagandet, all till grund för do un bevarade svonska gårdsräl torna ligger on iildro, förlorad Hadorpli, Itiiirköa Ikilloii. hili. Näi,'ra gaiiil)la .stadgar (l()iS7), s. 8. MKl.l... .Saarainala H. Xll. .Maurer. Konrad, l)as iiltesto llofrecdit dos Nordens. Miinehen 1877. Konungons striivan böir alltså ha

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=