RS 2

105 OM DE SVENSKA BOUGKÄTTERNAS UPPKOMST sat område eller viss, gård, borg, tillerkänd rättighet att direkt eller indirekt —oavsett i vilken instans —döma (iver vissa inom det angivna området honomunderställda personer. Adelsjiirisdiktionerna hirekommer i lOOO-talets svenska rättshistoria i tre typer; Den yngsta och mest kända är den domsrätt som givits innehavare av grev- och friherrskap. Dess genesis är klar: domsrätten bottnar i personliga privilegier, oftast givna i samband med själva länen, llnr sedan (k^msrätten i dessa fall innehållsmässigt bestämmes, går jag här ej in på. Kssentiellt är emellertid, att, frånsett enstaka undantag.’'’ vaderätten till kimgs fortfarande stod öppen fiir den inom grev- eller friherrskai)et diimde. tioner iipphiirde löHO, då grev- och friherrskapen indrogs till kronan. 1mi annan typ av adelsjnrisdiktioner finner vi i de från Danmark 1058 enivrade provinserna. Dessa jiirisdiktioner tycks endast ha iigt bestånd under den tid dansk lag ännn gällde i de under svenska kronan liggande landskapen, d.v.s. mellan 1058 och 1079.*® Även hiir synes uppkomsten vara klar: de återgår närmast på Ingressen till Fredrik 11 :s gårdsrätt av år 1502." .Inrisdiktionen synes ha varit begränsad till själva gården, ej till godset i sin helhet, och har alltså varit av hiisdisciplinär typ.*^ Man dihnde ej efter allmän lag. ntan efter de s.k. gårdsrätterna,** varom mera nedan. Återstår alltså den tredje och sista gruppen av dessa jiirisdiktioner, loremål f(‘)r Karl XI :s ovan berörda beslut 1091 och 92. Gruppen omfattar den domsrätt, som utövades vid tre s.k. horgrätter, lokalt bestämda till godsen Ängsö i Västmanland, Bergkvara i Småland samt Torpa i Västergiitland. På dessa gårdar synes de underlydande helt ha varit undandragna de ordinarie häradsrätternas jurisdiktion, inte endast de underlydande inom .sjiilva horgen, gården, utan även landhor och underställda på godset i sin helhet horgrätterna. Ilur de svenska horgrätterna fungerade, huruvida ® Per Itrnho ocli hans oflerknniniamlo tiltork;indos hals- ooli liandräll över i,'rovska])et \’isingsö. I']U undanlaf’ syn(>s ha l)ildals av den ovan nämnda l)orgrätten i \'arskiirs fiskoläfje i Blokiiifio. ' KoUlernii-Rosonvin^o. .Sainlini' af {’ande dansko Lovo, dol Dotta har inoddolats inif; av prof. .Stig liud, Köi)onhamn. ” .Ifr. t.ox. Saintidon 1871. s. 522 ff. Dessa särjurisdikdetta alltså i motsats till fiirhållandet vid de danska

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=