RS 2

OM DE SVENSKA BORGHATTERNAS UPPKOMST1 AV JUR. OCH Fil. K.\M). LARS RKRGQUIST UNDER 1()9()-TALETS FÖRSTA ÄR upphävde Karl XI de sisla kvarvarande svenska adelsjurisdiklionerna.- Vilka faktorer som direkt utlöst ifräi,nivarande beslut är väl svart att exakt ange. men konungens åtgärder höir säkerligen generellt ses mot en bakgrund som konstitueras dels av hans strävan att bryta rådets och biigadelns makt. dels—oeb främst —av hans dokumenterade intresse för enhetlighet och säkerhet i rättsskipningen. Huvudtanken framgår klart av en skrivelse till Nils Gyllenslierna (Fogelvik). vari konungen upj)häver dennes domsrätt över Varskiirs fiskeliige i Rlekinge: det säges där. att »en sådan jurisdiktion och rättighet allena konungen och högsta överheten i landet tillständig är».'^ Vilka heriirdes av 1091 och 92 års beslut? Innau jag närmare går in på frågan, hör några bestämningar göras. Först begreppet adelsjurisdiktion. Tages begreppet vitt. och i den mening man under löOO-talets senare del synes ha lagt däri.^ hör man kunna bestämma det som en ägaren eller innehavaren av ett visst hegrän- ^ Förelifjf^aiuie iii)|).sats framlades våren 19.)4 för liögre rällsliisloriska seminariet i I.iind. .\mnet gavs mig våren 1953 av dåv. tf. jirofessor Gerluird G:son llafström, till vilken jag står i stor lacksamlietsskuld fiir värdefidla råd ocli anvisningar samt slimnlerande handledning. - Se Riksregistratnret l)etr. .\ngsö d. 21 nov. 11)91, Rergkvara 9 fehr. 11)92. Torpa 27 se])t. 11)92. * Riksregistratnret 27 sept. 11)92. ^ .Jfr Handlingar Rörande Skandinaviens Historia, del .‘19. s. 273 ff.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=