RS 2

103 HÄLSINGKLAGEN OCH DESS TEXTHISTORIA A versosidoriui av 1)1. 7, 15, 22, 29, 33, 45, 53, 61 och 73 såsom de sisla hladen i sina resp. lägg äro anlecknade längst till hciger i nedre marginalen de närmast iöljande läggens begynnelseord, s.k. knsfoder. Som redan ovan (s. XLllI) anmärkts, förete handskriftsvolymens bägge j)arlier ett bell olika utseende frän dekorativ synpunkt, llälsingelagen ;ir väsentligen rikare smyckad med praktfulla initialer än Upplandslagens Arvdabalk, som visserligen ocksä bär ocb var bar med rött ocb blätt sirade begynnelsebokstäver, men av betydligt enklare beskaffenhet. Särskilt dekorativa initialer nuita ä bl. 3'', 14', 31', 43', 48*', 58'', i början av resp. balkar; flockarnas begynnelseord i de olika balkarna äro ävenledes utmärkta med vackra initialer, som vida överträffa vad Upplandsbalkens Ärvdabalk bjuder i delta avseende. Balkarnas (iver-skrifter ocb slntskrifter iiro skrivna med rött; efter Upplandslagens Ärvdabalk Uirekommer dock icke nägon slntskrift. 1 liilsingelagen bar utgivits av trycket fem gänger, fcirsla gängen xi.vi 1609 av .lobannes Burens; denna texledition omtrycktes 1650 ocb l()65/()6. Senast utgavs Hälsingelagen 1844 av C. .1. Scblyter efter den enda dä liksom nu kiinda defekla handskriften med varianter ocb lexlkompletlering ur 1609 ärs edition. 12<) 1643, 4'ill modern svenska bar llälsingelagen översatts tvä gänger, ocb 1940 av E. Wessén.^'*^ 130 1909 av .1. KjellsIröm landslagens .frvdahalk (vilka behandla horsbrolt) liortskuret; likaledes ;ir eller bl. 71) liiggels sista blad bortskuret, vilket innehållit lortsiittningen av den latinska text, soin avslutar volymen. .Vngåeiule smiirre skiljaktigbeter mellan dessa omtryek oeb edilio prineejis se .Sciilvtkh. S..S.G.L., ]3d (>, s. Xll f. 1 liilsingelagen tolkad av .1. K.n-:L1.STUÖ.M. .Akad. avh. (l’])ps. 11)01)). Wksskn i IIOL.MH.VC.K & Wksskn. a.a.. Ser. 13 (Stbm 1940), s. 201 If. 121» 130 131

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=