RS 2

102 AXEL NELSON Ärvdalialk, som av någon anledning koininit i hans väg: kanIninda har han velat åt sig rädda den latinska text, som fiiljer t)medelbart efter Arvdahalken. (’od. l'ps. B 40 är skriven på pergament i kvart format oeh inhunden mellan träinirmar. Pärmarna, som bära spår efter ett fiir länge sedan fiirsvnnnet spänne, voro fordom överdragna med hrimt skinn, varav sparsamma rester änmi skönjas vid kanterna; vid en sedermera företagen ombindning birsågos ])ärmarna med en rygg av linnelärft. Pärmarnas innersidor äro (iverklistrade med pergamentsblad, som äro försedda med de i det föregående (s. XXII ff.) omtalade anteckningarna. Pergamentsbladens hcijd är 10 cm och hredd 15 cm; skriftylan är å bl. 1 —05 '' (som innehålla Hälsingelagen) i regel 18.5X10.5 cm och fiirdelade på 17 rader, medan skriflytan å hl. 00 ''—70 '' (som innehålla I pplandslagens Ärvdabalk) i regel är 14.8X10.7 cm och birdelad på 20 å 21. undantagsvis (bl. 70''.'). 22 rader. I sitt närvarande skick består handskriftsvolymen av 70 blad grupperade i 18 lägg: Lä^fj 1 har l)i',st;Ut av iS. men l)e,står lui av 7 l)lad. folierade 1 2 l>e.stär .'i har l)eslält » iS 4 » .') I)eslår () har l)eslåft » 8 / 8 8 1.') » » t (>—22 2.5—2t» .•?o—;n ;V2— ;$4 40 41—4.'> 4()—.'>;} .■>4—01 02 0.') 00—7.? 74 70 » » » '> » i XI.v 8 )) » » » '> » 2 » '> » •>> » 8 >> » » » » » » / 0 8 » » » » » 0 l)e.stär » 8 » » » 10 8 » » » 4 11 » » » » 12 8 » » » 1.'5 liar lieslått 0 8 » » » » » V Lägjjet.s för.sla lilad. som varit oskrivet oeh fOrmodlij'en tjiinal som skyddslilad. ev. varit vid handskriftens första inliindning klistrat vid friimre pärmens innersida. :ir liorlskuret. Mellan hl. 20 oeh 21 ;ir ett hlad innehållande hörjan av 1 tiilsingelaijens .\rvdal)alk liortskiiret. Mellan hl. 28 oeh 24 :ir ett hlad utan te\tavhrott bortskuret ilydlij^en makulerat av handskriftens skrivare). .Sjiitte lägftels tre innersta hlad|>ar (=.sex hlad mellan hl. 32 oeh 3.3) innehållande floekarna 2—14 av Hiilsingelagens Manhelgdshalk äro utrivna. Mellan hl. 40 och 41 äro två hlad ( =.sjnnde liiggets sista och åttonde liifjj^ets första hladi innehållande hiirjanav 1 hilsingelajiens .lordahalk bortskurna. Mellan hl. 77 oeh 78 är ett blad innehållande flockarna 22—23 av l pj)- 128 120

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=