RS 2

HÄLSINGKLAGEN OCII DESS TEXTHISTORIA lagen verkligen åberopades, skedde delta ieke från ecklesiastikt håll ulan av en lekman Nils Petersson från rinäs. Cirimdliisheten av dennes av minnesfel föranledda påstående ådagalades emellertid vid de av den dåvarande ärkel)iskoi)en Birger (Iregersson omedelbart ansliillda konlrollimderscikningarna av Iliilsingelagens verkliga ordalydelse, och detta argument blev ieke vidare åberoi)al ( se den ovan s. XX\’ ff. lämnade framsliillningen). Den senaste tecknaren av svenska kyrkans historia under här ifrågavarande tidevarv har om ärkebiskop Olof uttalat, alt denne ieke luir till dem som särskilt fiingsla och siilta fantasien i låirelse. och han har ickc heller lika litet som någon tidigare forskare kunnat fcuklara innehiuden av det epitet s<ij)iens, som lillägges ärkebiskop Olof i ärkehiskopslängdeu i Registniin Rccicsidc rpsdlcnsis. Ingen av de hiregående ärkebiskoparna har utmärkts med något e])ilel, vadan man h(')r stika en siirskild anledning till att just iirkehiskop Olof kallats sdpieus. Ingenting i kiillorna autyder, att han varit mera lärd eller mera begåvad än iirke- xxxv biskoparna i allmänhet. Den »vishet', varpå ärkebiskop Olof givit prov. h(")r ha varit av ett särskilt slag. Ärkebiskop Olofs fullstiindiga namn iir Olduys Bvronis filins dc Forsiim: så kallas han år 1331 av fru Ramlxirg till Vik i hennes hi'kanta, i Väslerakers kyrka i 1'ppland uppsatta, i sten inhuggna donalionsurkund.'^’' Med visshet är han identisk med den I'pj)salakanik Oldvus dc Forsuin, som omtalas i ett flertal urkunder från 13()()-lalels fcirsta årtionde, och blev som sådan vald till ärkebiskop troligen omkring nyåret 1315; han avled, enligt ärkehiskopslängden. den 13 mars 1332. Med »Porsum» åsyftas en i Tensta socken i I ppland strax norr om Uppsala fordombefintlig sätesgård Forsa, av vilken sedan många århundraden endast kvarstår en by med Y. Bkimotii i 1I.I. IIOLMQI IST X H. Plemki.. Svenska kyrkans liistoria. ltd 2. Don sonaro niodollidon l‘27l l.")2t (Slhin 1941), s. 7(). Samma ohokaniskap mod l)olydolson av dol :\rkol)iskopon tillagda opilciol sapienx visar sammo 1'örf'allaro i sitt arhote Modoltidon (llandhok i svonsk kyrkohistoria. 1. —Stinn 1948), s. 129. Sonast trj'ckt i Scriptores rcriini Succicaniin medii aevi. Tom. d: 2 (t ps. 187(1), s. 100. Rodan nndor sin livstid kallades han s(i[)icns i en hyllningsdikt av Matlhias Idnooiamsis; so Samlaren. \. f., .\rg. 17 (19.‘4(i). s. l lö. So S. G,\iu)E1.i.. (iravmomimont 1’rån Sveriges meileltid, 2 (Sthm 1987), Tillagg. s. 72.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=