RS 2

84 AXEL NELSON l)oskrivninij[ av ij;riinseii mellan Linköpings och \'äxjö sfit't. Då iirkehiskop Olof fäsle en så slor nppmårksamhel vid dt)kninentariska n{)pgifler riirande gränserna i Småland för områden, som lågo fjiirran fran de trakler, där han själv verkade, förefaller det vara naturligt att antaga, alt det också låg honom om hjärtat att på hästa sätt trygga bevarandet hir framliden av gränsnppgifter, som riirde hans egen landsiinda och därjämte nr rikets synpunkt voro av den stiirsla betydelse, både då det giiller stiftsgränsen mellan Linköping och ^’äxjö och riksgränsen mellan Sverige och Xorge ha genom iirkehiskop Olofs riiltsliga intresse dokument bevarats, som nian hans åtgärder sknlle ha gått fiirlorade.^^ Under Uppsala ärkebisko})sstol lydde under medeltiden hela det nordliga Sverige inch Jämtland, som f.ö. politiskt hörde till Norges krona. Ar 1827 hade landet mellan Skellefte älv och Ule iilv av konungen upplåtits till bebyggelse och uppodling, och med auledning därav hade iirkehiskop Olof då (iverenskommit med fogden över Hälsingland Johan Ingemarsson samt Nils Farlhiegnsson och Peter Unge angående delning mellan dessa fyra av området kring Lide iilv. Om denna tiverenskommelse hade de ntställt ett gemensamt brev, som i avskrift finnes inlaget i Rcgistruin Ecclcsidc Upsdlensis.^^ Det finnes därför alls ingen grund för ett antagande, att iirkehiskop Olof skulle vara den. från vilken idén att använda den i Ilälsingelagens slut införda gränsbeskrivningen såsom en urkund angående Ulclräsk som gräns mellan Uppsala ärkestift och Äbo stift härriirde. och att den egentliga anledningen, varför griinsbeskrivningeu där införts, vore att vid behov liingre fram kunna som argument vid en eventuell tvist åberopa lliilsingelagen. När vid rannsakningen år 1374 angående stiftsgränsen Hälsingexxxiv lorde avsos I^elriis 'frocensis Coniestor's i niedollula bibliotek och ))ibliolekskataloger ofta förekommande verk Scolastica historia, som :ir kiint även under beniimningen Ecciesiasfica historia; se t.cx. Mitlelalterlielie Hibliothekskataloge Deutsehlands und der -Selnveiz. Band 1. Bearb. von P. Lkh.MANX (Miinchen s. Ö12; »Ecelesiastiea hystoria Petri 'frecensis in jiergameno. babet folia ‘iOt». — IIÄUKNSTAM, Finnveden umler me<leltiden. Akad. avh. I Lnnd 194(5), s. :i7') f. giir ett försiik att återfinna ocli identifiera ett antal av de i griinsbeskrivningen iippniknade råmärkena. .\ven riksrådets förbud den 4 juni LCJO angående jiirnbördens återupplagande i Hälsingland ilr känt endast genom dess införande i lliilsingelagen. D.S.. Vol 4 (Stinn 1803—185(5), s. 8.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=