RS 2

8;{ hälsin(.i:lac;kn oc.ii dess ti:xtiiistoiua järnh()rclsförhiulet i lai,'h()ken. Da den fyraårif^e. omyndige konung Magnus särskilt angives vara konung »både i Sverige oeh Xorge» xwiii (vilket lian l)lev är 1319. ^(■)rsl i Xorge ocb sedan i Sverige) torde man kunna pasta, att detta tyder j)ä att den dubbla konungauppluijelsen skett relativt nyligen. Ärkebiskop Olois intresse bu' Ibilsingelagens redigering oeh komplettering torde oeksä ha iiiranlett. att i lagens slut såsom 15:e oeh sista flock av Tingmålabalken tillagts den ovan omtalade mycket ålderdomliga beskrivningen av gränsen mellan Sverige och Xorge.Denna gränsbeskrivning har visserligen icke något direkt samband med själva lagen, men angår naturligtvis Hiilsingland, som, enligt vad redan framhållits, vid denna tid var en allmän beniimning på hela det nordliga Sverige, vars landgriins mot Xorge hiir uppdrages. Del ;ir icke enda gången, som iirkebiskop Olofs nitiilskan fin- bevarande av fornåldriga gränsurkunder kan iakttas. Från samma år (1320) finnes bevarad i avskrift en av iirkebiskop Olof i urkundsform ombesörjd avskrift av en av honom i slutet av en i Xydala kloster befintlig handskrift påträffad l'| AiiM.i'M). .lämllaiuls ocli H;irje(talens liisloria. 1. .s. 157 fråf^ar .sif'. hur (ItMi gamla Ix-skriviiingon av riUsgriinsi-n mellan Sverige och Norge kunnat finna plals i Hälsingelagen. Hans svar är. all den diir införts för »att utgöra ett stöd för anspräket i)å en Hiilsingland.s oeh .Sveriges gräns ulstriiekl iinda till det verkliga l ie triisk». X iil den rannsakning. si)m år 157-1 anstiilldes angående griinsen mellan iirkestift oeh .\ho stift av :irkel)iskop Rirger (iregersson. U[)i)gav Nils Petersson från ftniis i Styrnäs socken den 1 okt.. att enligt Hälsingelagen Hälsinglands griins hörjar i I'letriisk fi Finland), ^'id de den 7 och Ki okt. företagna kontrollundersökningarna idrönles emellertid, att fyra undersökta handskrifter av Hiilsingelagen klart ange. att det ;ir fråga om griinsen nudlan S\erige och Norge; protokoll över delta resultat I)levo dock i c k e intagna i den gemensamma notarialurkund, som uj)j)sattes över (ivriga rannsakningar den 1 och 'J1 aug. och den 1 och 17 okt. och i avskrift tillstiilldes hiskoixm i .\ho stift, i ^■ars urkundshok (Hegislrum [.\ho domkyrkas s\arll)ok. tr. hSilO. s. 15.'5—155]) den inskrevs. Närmare om detta se s. 75—7S Is. \\^' \.\1X) och s. <S I Is. XX\1\'). .Vv del anförda torde framgå, all det icke kan vara tal om all iirkehisko]) Olof Björnsson, som i Hädsingelagen intagit den svensk-norska griinsheskrivningen. gjort delta i annan avsikt :in alt hevara ett fornminne av rättslig karaktär och däirlill allljämt av viisenilig \ikt. D.S., Vol. 5, s. 484 f. .\v Nydala klosters hihliotek finnes numera i behåll endast klostrets kopiehok. som efter växlande (iden sedan år 11)129 förvaras i Kungl. Biblioteket i .Stockholm. Med (Km ifrågavarande handskriften »ecclesiastica historia»

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=