RS 2

82 AXEL NELSON xxxii vartill kommer, att huvudparten av de i det finska språket nu förekommande orden fiir rättsliga förhållanden äro antingen rena låneord eller översättningslån från svenskan. Ilälsingelagen i sin i skrift nu bevarade form kan icke vara äldre än 1320-talet, enär i densamma intagits ett då förnyat fiirbud mot järnbörd, beslutat av riksrådet med anledning av järnbördens återupptagande i Hälsingland. Denna förordning, som uttryckligen avsåg Hälsingland, har ansetts så viktig, att den borde infiiras i Hälsinglands lagbok, men man fann därvid icke det med avseende på innehållet passande stället, utan lät den jämte andra i övriga landskapslagar likaledes saknade, men familjerätten åtminstone delvis rörande tillägg bilda 16:e och sista flocken av Ärvdabalken. Förordningens datering är anmärkningsvärd. Rådsbeslutet fattades onsdagen närmast efter åttonde dagen efter Helga Trefaldighet. d.v.s. den 4 juni 1320. Man nöjer sig emellertid icke med denna fullt tillräckliga datering, idan meddelade i ingressen, att åttonde dagen efter Helga Trefaldighet (den 1 juni) var dagen för junker ^^agnus (Rirgerssons) halshuggning i Stockholm,möjligen för att genom notisens införande i lagen i minnet inskärpa denna betydelsefulla dag, som kunde anses som avslutningen av en våldsamt upprörd tid i rikets historia. Man har därjämte uttryckligen angivit, att rådsheslutet fattades efter påtalan av ärkebiskop Olof.*^- Det är tydligt, att ärkebiskop Olof också är den, som låtit införa *’1 Datum för Magnii.s Birgerssons halshuggning anges i Erikskrönikan vara den 21 oktoher 1320. Efter P. XIuNC.us föredöme (Det norske Folks llistorie, 2den Hovedafd., D. 1. Christiania 1862. s. 10) har forskningen numera godtagit Hiilsingelagens datering; se .1. ROSKN, .Striden mellan Birger Magnusson och hans bröder. .\kad. avh. (Lund 1030). s. 32.Ö. 338 ff. och där anförd litteratur. .^tt riksrådet varit samlat i .Stockholm vid tiden fiir Magnus Birgerssons halshuggning framgår av en den 2 juni 1320 daterad urkund, tryckt i Diplomalarium Svecanum [D..S.], ^'ol. 3. .Sthm 1842 -1800. s. 647. — T i 1 1 ;i g g. Om Magnus Birgerssons halshuggning se vidare .\xKL Nelson. Halshöggs junker Magnus Birgersson den 1 eller den 2 juni 1320? (Historisk tidskrift. .\rg. 60. 1040. s. 26 f.). Man kan möjligen framkasta det antagandet, att just ärkebiskop Olof. som förut alltid tillhört konung Birgers parti gent emot dennes bröder hertigarna. velat genom erinringen om konung Birgers sons halshuggning ådagahigga. att han numera själv stode j)å den nye konungens, den döde hertig lyriks sons. sida. Om ärkebiskop Olofs j)artitagande i brödratvisten se .1. Rosén, a.a., s. 156, 250. 272. 280, 300. 304.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=