RS 2

X F()RETAL i serien; de två törsta banden ha nänilii»en reserverats lör arl)eten. vilka ännn ieke kunnat ntkoniina. Band 1 är avsett att innehålla ett laesiniiletrvck och en översättning till svenska av .lohan Stiernhööks verk »De jure sveonum et gothornm vetnsto lihri diio». Denna iitgava, som av flera skäl är mycket krävande, har kommit alt draga allt mera nt på tiden och det har småningom visat sig mklvändigt alt söka åstadkomma en helt ny översättning hredvid de två. man redan har. I denna översättning löneligga nn 280 av verkets 420 sidor och det är styrelsens fiirhoppning alt del skall kunna utkomma tidigast under år lOöO. 1 serien Kiitlshistoriskl hihliolek planeras ytterligare tre arheten alt utkomma nnder de närmaste åren. hkt av dessa, en avhandling av Juris licentiaten Fer-lXhvin Wallén. »Die Klage gegen den 'Foten im nordgermanischen Becht». är avsett alt användas som specimen l'()r juris doktorsgrad vid Lunds nniversilel under år 1058. De två andra, av llafslröm över iimnel »Dalalagen och Upplandslagen» och av mig (iver iiinnet »F'aslehrevel. Ett inslag från antiken i svenskt rätlsliv» voro ursprungligen ämnade att ingå i den volymav Riittshistoriska studier som nn offentliggiires. men det har ansetts liimpligare att j)uhlicera dem i Rättshistoriskt hihliotek. Stockholm i septemher 1957. Åke Holiiibäck

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=