RS 2

IX K()RETAL (jiiisl. Ivar Sjr)j4ren och IltMirik Munktell. Till Olins elicrträdare soil! slyrelsens ordlöraude valdes 1952 professor einerilus vid Slockholnis höi,cskola Sven Timber^'. Följande år avsade sii^ Sjöi^ren på grund av sjukdom sin plats i styrelsen och till temporär ledamot av denna utsågs då docenten vid Stockholms högskola (lerhard Hafstriim. Efter Sjiigrens diid den 28 december 1953 idnämndes Ilafstnim den 17 juni 1955 till professor i rättshisloria vid Lunds universitet och inträdde diirigenom som ordinarie ledamot av styrelsen. Alltsedan sitt val till temporär styrelseledamot har llafstnhn tjänstgjort som styrelsens sekreterare. 1'nder år 1954 hriitos Tunhergs krafter genom sjukdom och han a\led den 5 december 1954. Till hans efterträdare utsågs den 20 december 1954 undertecknad. Det är en djup tillfredsställelse för mig att detta val vunnit hovrättsrådet Olins bifall. Korta av Ilafstnim hirfattade minnesord (iver 'runberg och Sjögren ha infiirts i det IViljande efter biografien (iver hovrättsrådet Olin. Såsom inslilutels inspektor har på grund av särskilda av kanslern fiir rikets universitet givna fiirordnanden tjiinstgjort professor emeritus vid Stockholms hiigskola (liista kdjerslein. Förevarande del av Rättshistoriska studier innehåller bidrag till den svenska rättshistorien med ungefär jämn fördelning mellan medeltiden, 15()()-talet och tiden från KiOO-talets hiirjan fram till 1734 års lag. Siirskilt hiir ])åpekas, att —i enlighet med hovrättsrådet Olins intentioner —ett flertal yngre författare ha medverkat i denna del. Liksom den fiiregående avshdas denna del med en riittshistorisk bibliografi, till sliirsta delen sammanställd av fil. mag. fru Hillevi \h'etl)lad. 1 institutets skriftserie Riittshistoriskt bibliotek ha sedan 1951 utkommit två arbeten: i november 1952 »Hand wahre Hand. Studien zur Geschichte der germanischen Fahrnisverfolgung» av juris licentiaten Erik Aimers och i februari 1953 »l)as kirchliche Renefiziahvesen Schwedens während des Mittelalters. Die Periode der Landschaftsrechte». av juris licentiaten Erik Nyländer. Båda arbetena ha haft karaktär av avhandlingar för vinnande av juris doktorsgrad och författarna ha år 1953 vid Uppsala universilet efter avlagda disputationsprov ])romoverats till juris doktorer. Aimers' och Nyländers arbeten ha betecknats som hand 3 och 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=