RS 2

78 AXEL NELSON aiimaningen mod alt överlämna handskril'len till Uppsala I'niversilelots bibliotek. I ett brev av den 15 jannari 1824®' till universitetsbibliotekarien i Uppsala P. F. Anrivillins förklarade Berglind sig vara av den meningen, att enskilda ägare av märkvärdiga handskrifter o.d. gjorde riktigast i att iiverlämna dem till offentliga bibliotek för att därigenom trygga deras bestånd för framtiden. Berglind, som själv år 1782 under professor E. M. Fants praesidinm ventilerat sin gradualdissertation och måste antagas väl känna till J. 1). Flintenbergs dissertation år 1785, där just dokumenten av den 10 okl. 1874 med dess uppgift om de fyra en 15:e flock av 1'ingmålahalken innehållandeexemplarenav Hälsingelagen är publicerat, ansåg sitt exemplars största märkvärdighet ligga just däri. att det innehöll denna i de tryckta lageditionerna saknade flock. Frågan om anledningen till att Johannes Burens, utgivaren av editio princeps (1609) av Hälsingelagen, vars text omtryckts i de följande editionerna av år 1648, 1650 och 1665, icke medtagit den 15:e flocken av Tingmålabalken, oaktat han använt, ja, t.o.m. en XXX gång själv ägt den av Berglind till Uppsala universitetsbibliotek skänkta handskriften, har varit föremål för åtskillig diskussion; se härom den av E. Wessén lämnade framställningen. De fornsvenska landskapslagarna, sådana som vi känna dem, förutsätta med avseende å både form och innehåll en lång nfvecklingshistoria alltifrån de första blott muntligt traderade, på sedvänja grundade rättsbuden till senare rättsuppteckningar och till sist de av knngl. lagkommissioner redigerade och av konungen stadfästa lagbiickerna. Den ursprungliga, folkliga grundvalen skimrar dock alltid igenom även de ur juridisk synpunkt mest genomarbetade medeltida lagverken. ^öld Hälsingelagen beträffar, är den, i det skick vari den traderats till eftervärlden, en efter den år 1296 av konungen stadfästa Upplandslagen i viss mån anpassad sammanställning av i Hälsingland gällande rättsbnd.®® Itandskr. G l da i Uppsala universitets bibliotek. K. Wksskn i Holmbäck & Wessén. a.a.. s. XL1\- f. 88 En översikt av Iliilsingelagens riittegångssysteni. ett område d:ir lliilsingelagen visar stor självsliindighet gent emot Upplamlslagen. har himnats av A. IIoi.MB.XcK i IIoL.MBÄCK & Wessén, a.a.. s. LXII—LXIX.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=