RS 2

79 HÄLSINC.ELAGEN OCH DESS TEXTHISTORIA Med Il;il.sini,'land menade man en lid ett betydligt större lerritorinm än i vära dagar, dä namnets räckvidd äter fästs vid ett viisenlligl mindre omräde, det nuvarande Hälsingland. Med den s()derifrän mot iu)rr successivt framträngande kolonisationen lades Bottniska vikens kusttrakter under Sveaväldet; delta gällde Bollniska vikens häde västra och östra knsler. Kolonisationen pä andra sidan Bottniska viken skedde naturligtvis även direkt över havet frän del ursprungliga, mindre Hälsinglands bygder. Schlyter hävdar den meningen, att det inskränkta Hälsingland varit det ursprungliga och egentliga Hälsingland och att därifrän idgängna kolonister sjirilt hälsingnamnet tvärs över Bottniska viken. Denna äsikl omfattas alltjämt av flertalet forskare. S. 'Fiinherghar diiremot siikt göra gällande, att det ursprungliga Hälsingland varit ett Storhälsingland, av Tnnberg kallat Helsingui ludjor, innefattande kustlandet pä bägge sidor om Bottniska viken, vilken skulle ha n[)pfatlats som ett relativt trängt farvatten med namnet Udls. Kll liknande snndnamn har I'linherg velat äterfinna xxxi (diirvid även äheropande "•* det hos Ptolemaeus uppträdande, till Sydskandinavien lokaliserade havsnamnet Chaliisos) i den heniimning ostid nuiris, qiie uocdutur Hdls, som fiirekommer i en l)ä latin vid rJOO-talels början avfattad beskrivning över en frän Danmark ntgängen korstägs- och pilgrimsfärd till det Heliga landel och som av Tnnberg identifieras med Sundet mellan Hälsinghorg och Hälsingiir. ,1. Sahlgren däremot anser,"’’ all det hdls, varav /i«7.s//?f/-namnen äro avledda, alls icke hetyder nägot vattendrag, ntan alltid 'smal landtunga', 'ås' o.d. Det har emellertid frän motsatt häll hävdats,'*’ alt hdls faktiskt även förekommer i helydelsen 'smalt vallen', 'sund'. Denna mening omfattas av Alm- '® Iliironi vittnar t.ex. NiLs Peterssnn.s ut.saga den 1 okt. i;t74 (se ovan s. X\\T(, att Hiilsinglands gräns (Hälsinge lind] l)örjar i Eletriisk i Finland. '* .Scin.VTICR. .Juridiska atliandlingar. 2. s. St) oeli s. tid. ■- Fornvännen. 32 (1937). s. .3.39. Fornviinnen. 3.3 (1940). s. 14. De profeetione Danorum in Hiero.solymain i Scriptures ininores historia' Danica; medii a'vi. Rec. M. Cl. Gi-;ktz. 2 (Kl)livn 1922), s. 470 1'. Hälsingl)orgs historia. Utg. . . . under redaktion av L. .M. II.IÅTH, Del 1 (Hälsingl)org 192.')), s. 150-13.'). Se Wkssl.ns referat tios Holmr.vc.k & Wessk.n, a.a., s. XLVIIl.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=