RS 2

77 HÄLSINGHLAGEN OCH DESS TEXTHISTOIHA ]):uls lai^hok (hmdzskrdii j incdclpadh) d.v.s. Hiilsini^ela^'on {Siui ski/ptis landhen tine(/(je kinnnwn(/c j nuvlUin som ivr Siuerike och nöriphc liiiricjis j olotr(Cski(V och hcdhcr jii j ijsina' (ijsimc'?) xo oikiKC IdiKjlutn Thd (u/hcr Simcrikcs kufnnumjhcr incsthdii oc sn’inuin ^öriyis kudnin<ih östluin oc nordhon): inan är också — Irols cn del avvikande skrivningar oeh lormer anlaga. alt den åsyllade laglioken jnsl är densamma eller i varje fall av samma typ som den. someft ärhnndrade tidigare tiirvarades oeh ITirmodligen allt 1'orirarande ITirvarades i Selångers kyrka i Medelpad. Dels rrireligger den rikliga, med den geografiska beliigenhelen av Sveriges oeh Norges landområden (iverenssliimmande ordningsfedjden mellan norikis komim/cr oeh smerikis konniujcr i den enda kiinda bevarade Ilälsingelagshandskriflen, TjipsalahandskrifliMi. som i delta oeh kanske flera hänseenden xxix kan antas vara liesliiktad med de tre i Svarlasund den 10 oktober 1074 granskade laghandskriflerna. ja. som rent av möjligen kan antas vara identisk med någon av dem. Den ovan lämnade framställningen, som både med avseende på (h'li alhminna iip|)fallningen oeh i detaljer väsentligt avviker från den hittills gängse.har ådagalagt dels att man vid lOOO-talels h()rjan iinnu hade i behåll flera liandskrivna exemplar av lliilsingelagen. dels all man har kännedom om tillvaron av minst fyra exemplar av liiilsingelagen under 1000- och 1400-lalcn. Alla dessa handskrifter synes emellertid vid hilrjan av 1800-lalet vara försviinna ur forskningens synkrets, oeh det var —som redan i det filregående (s. XXII) tramhållils — först efter offentligen kimgjorda anmaningar till ägare av gamla laghandskrifter alt giva sig tillkänna, som den allljiimt enda hittills kända bevarade handskrift('n av Hälsingelagen kimde ställas till forskningens förfogande. Denna handskrift hade vid en bokauktion förvärvats av en historiskt bildad man. fil. mag. Sam. Berglind, oeh dennebesvarade l)li'in av Wksskn i Iloi.MUÄe.K & E. \Vi:s,si';n, .Svenska laiuiskaj)slaj’ar lotkade oidi förklarade f(')r milidens svenskar. .Ser. (Slliin HHO), s. 408—418 oeli av .XiiNi.eM) i lians hearhelniiif’ av medeltiden i del snarl nlkoininande 1 :a handel av .läinllands oeh Härjedalens historia. — T i 1 1 ii g g. Den av Ahnhind förfallade 1 :a diden av .liiinllands oeh Hiirjedalens historia nikoin sedan under fiirsla hiilflen av år 1048; där hehandlas griinshesliiinmelserna i 1 liilsingelagen å s. 144 -l.äT. el Se hiironi nedan s. 88 nol f. berättigad alt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=