RS 2

76 AXEL NELSON saniiiia iiolarialurkiind.*’^ soni innelialler do av nofarien Olaus Xicolai uppsatta protokollen över stittsj^räusrauusakuingarna i Luleå den 1 och 21 aui^usti, i Hiirnösuud den 1 oktober och i Svartasund den 17 oktober 1374 finnas därför ieke heller intagna de av samme notarie uppsatta protokollen över de ovannämnda rannsakningarna den 7 och 16 oktober 1374 rörande de verkliga lydelsen av Hälsingelagens gränshestämmelser. En avskrift av den nyssniimnda gemensamma urkunden tillställdes emellertid hiskopen (iver Äl)o stift, i vars urkundshok den finnes inskriven. Protok(^llet över undersökningen av de tre llälsingelagshandskrifterna i Svartasund den 16 oktol)er 1374 har den egendomligheten, att citatet av hiirjan av 15:e flocken av 'Fingmälahalken wviii avbrytes efter langan med ett etc. Läsaren lämnas därvid i ovisshet om, Imruvida även i dessa handskrifter väderstreckshestämningarna fiir Sveriges och Norges områden pä iimse sidor om gränsen fiiretett samma geografiska orimlighet somi Selängerhandskriften: den slutsatsen ligger därför nära till hands, att sä icke varit fallet. Att Selängerhandskriften utan hänsjm till de geografiska konsekvenserna omkastat ordningsföljden mellan »Norighis konungir» och »Swerikis kunungir» torde ha berott pä en obetänksam, av prestigeskäl dikterad nitälskan av handskriftens skrivare; man torde därför höra utesluta antagandet av en av notarien Olaus Nicolai gjord omredigering, som skulle ha haft till äudamäl alt underlätta den uppfattningen, alt det var fråga om Llulräsk i Finland. Härför tala flera omständigheter. Dels föreligger faktiskt samma felaktiga ordningsföljd i en den 5 januari 1489 i Torp i Medelpad utställd urkund,®'’ vari intygas ordalydelsen av den gränsskillnad®® mellan Sverige och Norge, som är skriven i Medel- ®'* Oni denna notarialnrkiind .se ovan s. XX\’ n. ;L Regislruin I^eelesia' .\l)oensi.s eller .\l)o Domkyrkas .Svarlbok. I tg. al' H. H.viskn (Helsingfors 1890), s. 153 ff. Original jn» papper ])å svenska i .Svenska Riksarkivet; tryckt i Handlingar r(")rande Skandinaviens historia. Del ‘ii) (Sthm 1848). s. öl f. Sciu.YTER. a.a. gjorde en början att tolka de i Hiilsingelagens svensknorska griinsbestiiininelser förekommande geografiska namnen; bans arbete bar sedan med språk- och historieforskningens allt mer förfinade metoder fullf()ljts och vidare utbyggts av en rad svenska och norska forskare. H:ir må riicka att hiinvisa till de senaste utförliga behandlingarna av dessa ]ir(i-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=