RS 2

75 HÄLSINGKLAGEN OCH DESS TEXTHlSTORE\ hand som handskriften i övrigt, var af fciljande lydelse: Snni skiptis hinduiu tuHVipjUi kuuun</(i iiuvlliim. <it Swerikcs oc Noriphis bi/rids i VIotknrski oc ledhir vt j jsm(v xv vikivt Idiu/wn. po <i Swcrikis kiiniiivjir ixvstccn oc siinnccn. (cn Xorighis konungir ostivn oc nordlucn. Kontrollundersiikningen fortsattes nio dagar senare, den 10 okt. 1374.*’'* då ärkebiskopen befann sig i bamnen Svartasnnd i Norrala xwii soeken i Hälsingland. Dit bade då från olika båll fiirts tre bandskrifter av 1 liilsingelagen. Ärkebiskopen lät fcir sig uppläsa del ifrågavarande stycket av 15:e flocken av Tingniålabalken. varvid konstaterades, att de tre bandskrifterna överensstämde såväl sins emellan (Svn skiptis Londiim tväggio Koniingo iiuUhin ot Svcrikis oc Sorikis birios ij Vliithrdskc och ledhir dptir ijsmo fämton vikno bingon ctc.) som med lydelsen i Selånger- bandskriften, vilken lidigare undersökts i Ibignbolmsimd.”' Uesnltalet av iirkebiskop Birgers nnderscikning av Hälsingelagens griinsbeslämmelser enligt de fyra jämfinda lagbandskrifterna bestyrkte icke Nils Peterssons förmodligen genom minnesfel liimnade upplysning, all enligt Hälsingelagen Hälsinglands gräns (Ilälsingio Roa) beirjar i rintriisk (i Finland); de granskade fyra bandskrifterna ange i stiillet, att det är gränsen mellan Sverige ocb Norge, som ben jar i l inträsk, varmed First uppvisade —måste avses en gränssjö i Norge. 1 den gemensom Scblyter*’’- år 1835 Nolarialinlygi'!. vars orif^inal gålt förlorat ocli av vilket just del slyeke, soiu iiHieliåller början av l.'):e floeken av 'ringniålabatken. redan offentlif’- f’jorls av C. Ecndiis. Dissertalio de legibns byperhoreis (I'lis. 1()87), s. ‘l',\ efter en av inaf;. 1). DiCKBKiu; tillbandabiillen avskrift, tryektes efter en avskrift första gången oeb med avsiktliga föriiiuiringar av de ftirekommande ortnamnens former av O. UcnuKCK. .\tlantiea. Del 8 (l’])s. löttS). s. 44.0 f. Om andra efter originalet tagna avskrifter se .\llNl.l'ND, a.a., s. 214. Den biista editionen finnes bos .1. I). f'LiNTENHKRC., De territorio ansirali llelsingia'. P. 2 (Diss. r])s. Praes. 1C M. Kant. 178.')), s. 80 f. Nolarialinlygets ordalydelse i denna del ;ir följande: Exnminntis iyitur diliycntcr lihris illis prirdiclis trihiis super urticiilo memor<dn Et viso (jiiod omnes iu illo eodem pnrdicto orticulo clorc tSc expressc concordrdxint ciiin lihro le(/um ejtisdem terra' Ilelsinyiev (]ui solet reservari S: ciistodiri liyatus e(denis (erreis in Ecclesia Silanyer i)ra'positure Medhilpada ejusdem terre S: dyocesis ad conimuncm reipublica' illiiis terre recursuiu A direetioncin. Sciii.YTKR, .Inridiska afbandlingar. 2. s. 01 f. oeb .S..S.G.L.. Hd 0, s. lOö s.v. Elu pra'sk oeb Ysma'.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=