RS 2

74 AXEL NELSON \’id en rannsakning år 1374 angående den rätta gränsen mellan Uppsala ärkestift och Äbo stift reste ärkebiskop Birger åtföljd av den auktoriserade notarien kyrkoherde i Tillinge Olaus Nicolai genom de boltniska kustlandskapen. Notarien uppsatte protokoll (iver vad som förekommit vid de olika rannsakningstillfällena. Fran ärkestiftets sida gjordes gällande, att gränsen var Ule älv. wvi \4d ett vittnesförhör den 1 oktober 1374^'* ä hamnplatsen Härnösund i Ångermanland uppgav Nils Petersson frän I tnäs i Styrnäs socken bl.a., att han varit personligen närvarande och sett, när gränsmärkena !är 1340] renoverades i Uleä av fogden över Hälsingland Torsten Styrbjörnsson. och tilläde dessutom, att i Hälsinglands lagbok (in lihro legum terrw Helsingonicc) stode skrivet: SiDd ärii Hälsingid Rdd som bgrjds i Vlo Thröski, och Icdhir öptir Isnid fcmptdii inikiui hingdu. Denna viktiga muntliga upplysning av Nils Petersson, att Hälsingelagen angave Hälsinglands gräns vara Ule träsk, krävde emellertid kontroll. Fn sådan vidtogs omedelbart vid nästa rannsakningstillfälle i Bagnbolmsimd i Selangers socken i Medelpad den 7 oktober 1374.'’’** Platsen var tydligen vald med hänsyn därtill, att i Selängers kyrka förvarades fastkedjad med järnkedjor den uppteckning av Hälsingelagen, som av ordalagen i notariens jirotokoll att d(ima ansågs vara auktoritativ för hela den stora provinsen Hälsingland (d.v.s. hela det bebyggda nordliga Sverige). Underlagman Henrik Djäkn frän Sund i Selänger hade låtit föra bandskriften (librum legum terre Hwlsingic) jämte järnkedjorna till Ragnbolmsund. \’id undersökningen befanns, att biirjan av sista eller femtonde flocken av Tingmälabalken. skriven med samma Se N. .\HNl.iNr). Uann.sakningen oni stiftsgränsen i Norra botten 1374 (ttistorisk tidskrift. .\rg. 40. 1920. s. 211—224). Detta protokoll jiinite protokollen för saminantriiclena i Luleå den 1 oeh 21 aiig. oeh i .Svartasnnd den 17 okt. 1374 tryektes fiirsta gången (tydligen efter det sedermera förkonina originalet! av .1. I’KRiNC.SKiiii.n. Moiunnenta Sveo-Gothiea. 1 (I plandia 1: 'riiiundial. Sthin 1710. s. 4. —Om cle i olika samlingar bevarade avskrifterna av originalurkunderna angående gränsrannsakningen år 1374 oeh deras pulilikationsställen se .\UXLUND. a.a., s. 213—220 oeh A. Hoi.mb.xck, Lyehnos. 193iS. s. 341 f. 5® Olaus Nieolai's officiella notarialintyg finnes bevarat i original på i)ergament i .Svenska Riksarkivet oeh iir tryekt i Diplomatarium Xorvegieum. .‘L 1 (Christiania 1853), s. 302 f.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=