RS 2

78 HÄLSINCiKLAGEN OCH DESS TEXTHISTOREA 1110(1 aiilograreii i Hälsiiigolagsliandskrilloii. .loliaiinos Buroiis' nära hokaiilskap mod sokrotoraroii Por Nilsson ffjordo dot lätt för honom att f(’)r sin odi tion av llälsingolaifon l(i()9 få boi’ai^na don lidii^are av lionoin själv ägda handskriften. Även andra laghandskrifter hade ägts av Per Nilsson, bl.a. en »västgiita lagbok». 1'dlor en tidsrymd av LMK) år står i handskriften en ny ägare xxv anteoknad: Köjtt dr ItiOO. 180'2\ S. Berglind, varpå fiiljer av hihliotekarion .1. 11. Solinulers hand: och of honom förärad \ till Vps(da Acad. Bibli- \ othck dr t823Ä^ Nagra å ett på den bakre piirnions innorsida klistrat porgamontsblad nndor 14()()-talot antocknado namn go on antydan om, i vilken trakt handskrifton hofann sig mulor donna tid. Bland do fåtaliga liishara orden kan man urskilja: Olaiver .... iiij oro. Därimdor av samma hand: Siglyiorn j aa iij ora. Därefter av annan hand: lostcn i gidesio ooh därunder: ragiudder oc gnnnilda hans /m.sfjrn]. l)(‘ssa anteckningar avse icke ägare, utan äro av handskriftens dåvarande innehavare (tagniannen eller prästen) gjorda för bättre minnes skull i några dessa porsonor röirando angoliigonhotor. (lissjö och A äro namn på byar i (iudnunidrå socken i Ängernianland. Då kyrkoherden i 'Forsåker i Ängernianland Petrus Oeslani, vars son Brynioljiluis (Bryngel) Blanchovius år löOl skiinkte denna handskrift av llälsingelagen till .lohannes Burens, .själv var biirdig från Lingan") i Hälsingland, kan en vag finniodan framkastas, alt fadern även däri haft en anledning att tillvarataga denna Hälsingelag. Det är f.ö). ett känt förhållande, att handskrifter av do gällande iipptockningarna av landskapslagarna i forna tider fiirnlom hos lagniannon även förvarades hos prästen eller i kyrkan. 1 fråga om llälsingelagen bestyrktes delta av ännu bevarade doknment. .Se .Sciii.vrKU. .luritliska arhaiullingar. 2, .s. l.'td. mag. Sam. Rergliml hade iiiköpl liand.skrilteii i l'pi>.sala år 1802 på l)()kaukli()nen eller l>iskoi) L. Henzetslieriia. i var.s Irvekla aidOion.skalalog den ålerfinne.s å .s. 2.‘)7. Så.som 1'ramgår av de i § 11 av .Akademiska Konsisloriels protokoll den 22 januari 1824 aidiirda akterna, tiade Rerglind deponerat handskriflen i fppsala universitets l)it)liolek den 20 oklol)er 1828 oeli genom teslamentarisk disposition tlen 5 januari 1824 skiinkt den till l>il)lioteket; Herglind a( led den 8 april 1829.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=